4.2 Arvot ja asenteet

Ohjausvuorovaikutuksen syntymiseen vaikuttavat ohjaajan asenteet. Asenteet koostuvat niistä merkityksistä, joita ihminen antaa ympärillään havaitsemilleen henkilöille ja tapahtumille. Asenteet ovat tapoja, joilla suhtaudutaan ympäröivään maailmaan. Ne ovat myönteisiä, neutraaleja tai kielteisiä toimintavalmiuksia, jotka helpottavat päätettäessä, miten eri tilanteissa tulee toimia. Ihmisen kohdatessa uusia asioita ja tilanteita muodostuu uusia asenteita. Asenteet voivat muuttua, mutta jotkut niistä ovat vakaita, esimerkiksi rotuennakkoluulot ja poliittiseen suuntautumiseen liittyvät asenteet. (Puohiniemi 2002.)

Asenteet pohjautuvat yksilön arvoihin. Arvot kuvaavat sitä, millaista kunkin ihmisen mielestä on hyvä elämä. Yksilön arvot muotoutuvat elämän varrella. Niihin vaikuttavat esimerkiksi lapsuudenkodin ja koulun välittämät arvostukset sekä kasvuympäristön kulttuuripiiri. Arvot ja niistä nousevat asenteet muodostavat ikään kuin yksilölliset silmälasit, joiden kautta ihminen katsoo maailmaa ja toisia ihmisiä. Vuorovaikutustilanteessa jokainen mukana olija tarkastelee tilannettaan omasta arvopohjastaan käsin.

Maailmankatsomus vaikuttaa suuresti siihen, millä tavoin henkilö tulkitsee elämänsä tapahtumia ja antaa niille merkityksiä. Uskonnollinen tai muu vakaumus voi vaikuttaa monikulttuurisessa ohjauksessa enemmän kuin mihin ohjaaja on tottunut. Koska vakaumus on yksi avain ohjattavan elämäntilanteen hahmottamiseen, on ohjaajan tärkeä kyetä keskustelemaan siitä.

Maailmankatsomuksesta keskusteleminen ei edellytä samaa mieltä olemista. Pikemminkin se kutsuu kunnioittamaan toisen ajatusmaailmaa ja näkemään sen voimavarana. Erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa työskenneltäessä tulisikin keskittyä olemassa oleviin yhtäläisyyksiin ja tunnistaa jokaisessa ihmisessä oleva moninaisuus, sillä siten voidaan päästä parhaiten eroon eroavuuden peloista (Kärkkäinen 2017).

Työskenneltäessä maahanmuuttajataustaisten kanssa on molempien osapuolien hyvä tarkastella omia arvojaan ja asenteitaan sekä tunnistaa ennakkoluulojaan. Arvot ovat käyttäytymistä ohjaavia periaatteita. Kartta, jonka arvot piirtävät, on vasta ensimmäinen askel. Sen jälkeen on aika ryhtyä suunnistamaan tämän kartan avulla ja asettaa tavoitteita sekä antaa arvojen ohjata omia tekoja ja valingoja (Pietikäinen 2017). Haluatko tutkailla omia arvojasi? Katso 4.2.1 Arvotesti.

Arvot ohjaustyön rakenteissa

Asenteet kuten arvotkin heijastavat yhteiskunnallista kehitystä. Ennakkoluulot johtavat helposti rasismiin, syrjintään ja niistä seuraavaan yksinäisyyteen. (Taajamo, Puukari 2007.) Yleensä ennakkoasenteet häviävät silloin, kun tuttuus ja yhteinen toiminta lisääntyvät (Nisula 2010). Kärkkäisen (2017) mielestä väärinymmärryksiä voisi välttää osallistamalla maahanmuuttajia käytänteiden kehittämiseksi.

Ihmisten uskomusjärjestelmät kuten arvot ja asenteet ovat vastavuoroisessa suhteessa yhteiskunnan eri osa-alueiden kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että arvoja ei voida tarkastella erillään yhteiskunnasta ja ne heijastavat aina yhteiskunnallista kehitystä. Rokeachin mukaan ihmiset priorisoivat toimintaansa arvojen perusteella. (Rokeach 1973.)

Arvovalinnat muovaavat myös ohjaustoiminnan rakenteita. Kohdatessa nuoria on tärkeää tunnistaa ja tiedostaa seuraavat asiat:

 1. Minkälaisia valmiita rooleja palvelujärjestelmämme nuorille tarjoaa?
 2. Minkälaisia leimoja nuoret ovat tottuneet kantamaan maahanmuuttajaksi niemämisen myötä?
 3. Minkälaisiin asemiin maahanmuuttajuus nuoret asettaa?
 4. Minkälaisia rakenteellisia esteitä nuoret poluillaan kohtaavat?
 5. Miten tehdään työtä nuoren kanssa ilman, että tullaan uusintaneeksi ja ylläpitäneeksi annettuja rooleja ja lokerointeja?

(Lähde: Maahanmuuttajataustaisten nuorten palvelut Ohjaamo Helsingissä 2017)


Lue lisää!

 • Kärkkäinen, K. 2017. Learning, teaching and integration of adult migrants in Finland.Väitöskirja. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 594. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
 • Maahanmuuttajataustaisten nuorten palvelut Ohjaamo Helsingissä. Helsingin kaupunki 2017.
 • Nisula, L. 2010. Vuorovaikutuskulttuuri ja sen jäsentyminen maahanmuuttajien työllistämisvalmennuksessa. Väitöskirja. Acta Universitatis Lapponiensis, 194. Rovaniemi: Lapin yliopisto.
 • Onnismaa, J. 2007 Ohjaus- ja neuvontatyö. Aikaa, huomiota ja kunnioitusta. Helsinki: Gaudeamus.
 • Parkkinen, J. 2013 Uskonnon ja pyhän kohtaamisen etiikka monikulttuurisessa ohjauksessa. Teoksessa Monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö. Toim. V. Korhonen ja S. Puukari. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Pietikäinen, A. 2017. Kohti arvoistasi. Helsinki: Duodecim.
 • Puohiniemi, M. 2002. Arvot, asenteesi ja ajankuva. Opaskirja suomalaisen arkielämän tulkintaan. Vantaa: Limor. Rokeach, M. 1973. The Nature of human values. The Free Press. USA: Collier- McMillan Canada.
 • Taajamo, M. & Puukari, S. 2007. Yhteistyöllä maahanmuuttajien työllistymiseen – Moniammatillinen yhteistyö maahanmuuttajien työelämään integroinnissa -projektin tuloksia. Teoksessa M. Taajamo ja S. Puukari (toim.) Monikulttuurisuus ja moniammatillisuus ohjaus- ja neuvontatyössä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos.