4. Ohjaajan itsetuntemus ja hyvinvointi

Ohjaajan itsetuntemus ja hyvinvointi: arvot ja asenteet, itsetuntemus, hyvinvointi Ohjaaja tarvitsee monenlaista osaamista monikulttuurisessa kontekstissa. Tutkijat ovat jaotelleet monin tavoin tätä osaamista, mutta varsin yleinen käytetty jaottelu on tietoon, taitoon ja asenteeseen liittyvä osaaminen. Tietoon liittyvä osaaminen tarkoittaa sitä tietoa, joka ohjaa omaa toimintaa, sekä myös tämän tiedon kriittistä arviointia. Esimerkiksi ohjaajan tieto kulttuurisista erityispiirteistä on tärkeää (esimerkiksi yhteisölliset ja yksilölliset kulttuurit), mutta yhtä tärkeää on nähdä, että ohjattavan määrittely tämän tiedon kautta voi olla virheellistä ja ennakkoluuloista. Esimerkiksi maiden rajojen sisällä elää hyvin erilaisia kulttuureja, ja ohjattavaa tulisikin lähestyä aina yksilöllisesti. Monikulttuurisessa ohjauksessa onkin erityisen tärkeä osata nähdä oman toimintansa taustalla olevia arvoja ja asenteita, ja tunnistaa myös oman kulttuurin vaikutus omaan ajatteluun ja toimintaan. Monikulttuurisen osaamisen tiedollinen ulottuvuus tarkoittaa myös sitä, että ohjaajalla on tietoa monikulttuurista työtä säätelevistä laeista ja strategioista, sekä kulttuurisensitiivisen ja dialogisen ohjauksen teorioista.

Taidollinen taso tarkoittaa taitoa toteuttaa kulttuurisensitiivistä ohjausta, reflektoida omaa toimintaa ja ennakkoluuloja kriittisesti, sekä taito valita ohjaustilanteisiin sopivia menetelmiä. Asenneosaamiseen kuuluu sekä omien että toisten asenteiden tiedostaminen ja toimiminen niin, että ohjaustilanne olisi mahdollisimman vähän oletusten ja ennakkoasenteiden varaan rakentuva. Älä siis oleta vaan ota selvää!

Ohjaaja tarvitsee myös tunnetaitoja, jotka tarkoittavat kykyä tunnistaa ja säädellä omia ja toisten tunteita, eli tarvittaessa rauhoitella tai rohkaista. Myös empatian osoittaminen on tunnetaito. Ohjaustilanteessa tunteet ovat aina mukana, joko tiedostamatta tai tiedostaen, joten ohjaajan on hyvä tunnistaa tunteensa ja niiden merkitys ohjaustilanteelle.Haluatko kartoittaa omaa monikulttuurisuusosaamistasi? Oheinen itsearviointikysely auttaa siinä sinua. Monikulttuurisen ohjausosaamisen itsearviointikysely. Tiimin monikulttuurisuusosaamisen arviointiin ja keskusteluun löydät työkaluja 3.2 Verkosto-osaaminen -osiosta.