1.3 Toiseutta tuottavat rakenteet ja niiden tunnistaminen

Kulttuurisensitiiviseen osaamiseen liittyy

  • kyky tunnistaa vahingollisia ajattelumalleja ja rakenteita.

Esimerkiksi ennakkoluulot ja stereotypiat saattavat värittää ohjaajan ajattelua ohjattavastaan jo ennen ensimmäistä tapaamista, ja vaikuttaa ohjaustilanteen epäonnistumiseen. Ohjaajan tulisikin välttää ennakko-oletusten tekemistä ja olla tietoinen omasta ajattelustaan ja vaikkapa kulttuurisista stereotypioistaan. Näin hän voi tarkastella kriittisesti omia toimintamallejaan ja asenteitaan.

  • kyky tunnistaa etnosentristä ajattelua

Myös etnosentrinen ajattelu voi olla ohjauksessa haitaksi: tällä tarkoitetaan oman kulttuurin pitämistä parempana kuin muita. Ohjaaja saattaa aliarvioida ohjattavan osaamista tai ei pidä hänen kokemuksiaan yhtä tärkeinä kuin ohjaajan kanssa samaa taustaa tai kulttuuria edustavan asiakkaan. Ohjaajalla voi olla myös hyvin tiukkoja normeja, jolloin hänen on vaikea ymmärtää omastaan eroavia ajattelu- ja toimintamalleja.

  • rasistisen ja syrjivän ajattelun ja toiminnan havaitsemista ja välitöntä puuttumista tällaisiin tilanteisiin

Ohjauksessa rasistiset tai rodullistavat rakenteet voivat liittyä esimerkiksi ammatinvalintatilanteisiin, joissa ohjataan tietyn kulttuurin edustajia tiettyihin ammatteihin tai tiettyyn koulutukseen, vaikka heidän omat intressinsä ja todelliset kyvyt viittaisivat ihan toisenlaisiin uravalintoihin.