Tutkittu Ohjaamo

Uutta auringon alla? – Ohjaamot 2014-2017
Mirja Määtän toimittamassa kirjassa tarkastellaan Ohjaamojen alkutaivalta ja taustalla olevia ilmiöitä, ja myös monialaisen yhteistyön haasteita (2017).

One-Stop Guidance Center (Ohjaamo) – Ready to offer multi-agency services for the young
Mirja Määtän toimittaja tiivistelmä englanniksi Uutta auringon alla -julkaisusta (2018).

Tutkittu ja tulkittu Ohjaamo. Nuorten ohjaus ja palvelut integraatiopyörteessä.
Mirja Määtän ja Anne-Mari Soutun toimittamassa kirjassa puntaroidaan mm. nuorten kokemuksia Ohjaamoista, Ohjaamotyön edellytyksia asiantuntijoilta ja monialaisen toimijakonseptin asettumista osaksi muuta palvelujärjestelmää (2020).

Kehittyvät nuorten työllistämisen keinot Ohjaamoissa.
Kohtaamo-hankkeen tilaama selvitys, jonka toteuttivat Kuntoutussäätiö ja Mikko Kesä Oy. Raportissa esitellään esimerkkejä toimintamalleista, joilla Ohjaamot pyrkivät edistämään nuorten työllistymistä. Kuvatut toimintamallit ovat kehitteillä ja muuttunevat myös ajan myötä. Toimintamallien kuvausten lisäksi raportissa tuodaan esille nuorten, työnantajien ja muiden
Ohjaamojen arviointeja palvelumallista. Raportti sisältää myös tutkijoiden aineiston ja kokemusten pohjalta laatimia arvioita ja johtopäätöksiä toimintamallien soveltamisen ja levittämisen edellytyksistä.

Nuorta auttaen – vaikuttavuutta vakuuttaen
Kohtaamo-hankkeen tilaama ja Mikko Kesä Oy:n toteuttama selvitys Ohjaamojen asiakkuudenhallintajärjestelmistä

Ohjaamot – monialaista yhteistyötä, vaikuttavuutta ja uutta toimintakulttuuria: Monialaisen yhteistyön vaikuttavuus nuorten työllistymistä edistävissä palveluissa.
Valtioneuvostonselvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:13

Selaa Kohtaamo-hankkeessa tehtyjä tutkimuksia ja opinnäytetöitä