Om projektet

Vem jobbade vi för?

De ungas servicepunkter, Navigatorerna, är den mest relevanta verksamheten som inletts inom ramen för ungdomsgarantin. Navigatorerna erbjuder unga under 30 år vägledning och hjälp i frågor som gäller arbete, utbildning, livskompetens och välbefinnande. I Finland finns idag över 70 Navigatorer, som tillsammans formar ett nationellt Navigatornätverk.

Varför behövdes stöd?

Eftersom Navigatorns verksamhetsmodell grundar sig på olika förvaltningsområdes tjänster och samarbetsnätverk, behövdes insatser för att stöda sådan samarbetskompetens som främjar Navigatorernas sektorövergripande verksamhet och serviceförmåga. Ett fungerande sektorövergripande arbete förutsätter en lyckad organisering av samarbete, fungerande kommunikation och aktiviteter som stöder kunskapsutveckling och –ledning. Sektorövergripande verksamhet uppstår inte av sig självt, utan kräver systematiskt utvecklingsarbete, tid och stöd i framväxten.

Vad erbjöd vi?

Projekten TESSU och TESSU2 som förverkligades under åren 2015-2022, erbjöd Navigatoraktörerna ett gemensamt forum i form av handledning och fortbildning, där aktörerna tillsammans kunde lösa frågor förknippade med uppbyggnaden av en sektorövergripande verksamhetskultur, och även utveckla nya former för kollegialt samarbete. I handledningen låg fokus även på att stärka Navigatorernas förmåga att utvärdera sin verksamhet och sina serviceprocesser.

I de insatser som riktades till Navigatorkoordinatorerna framstod betydelsen av kollegialt mentorsstöd. Koordinatorerna upplevde att en förtroendefull, uppskattande atmosfär i mentorsgrupperna möjliggjorde en öppen dialog och ett utbyte av beprövade verksamhetsformer och -praxis. Det kollegiala stödet medförde enligt koordinatorerna även ett ökat välmående och stärkte den egna förmågan att leda i förändring.

Hur förverkligades stödet?

Utvecklings- och handledningsprocesserna som TESSU2-projektet förverkligat för Navigatorpersonalen, Navigatorkoordinatorerna, styrgrupper och ledning har varit behovsbaserade och målinriktade. Via aktiverande metoder har vi strävat efter att identifiera och stöda Navigatorerna i olika utvecklingsfaser kring implementeringen av sektorövergripande verksamhetssätt. Samtidigt har projektet riktat insatser till Navigatorkoordinatorer och –ledning, samt erbjudit kollegialt stöd i form av mentorsgrupper som ett stöd för ledarskapet.

Vilka resultat fick vi?

Sammantaget har 570 personer från 57 olika Navigatorer deltagit i projektets handlednings- och utvecklingsprocesser. Navigatorerna har upplevt att det sektorövergripande samarbetet och arbetssätten har förstärkts relativt bra med hjälp av handledning och fortbildning. Engagemanget, det ömsesidiga förtroendet och förståelsen av den gemensamma målsättningen har stärkts, även kunskapen om andras kompetenser, tillit och kommunikation har förbättras tack vare handledningen.

Exempel på handledningsprocess

TESSU2-projektet har erbjudit Navigatorn utvecklingsstöd som hjälper Navigatorpersonalen att fungera som en lärande organisation och att arbeta kundorienterat som ett sektorövergripande team.

Uppbyggandet av en arbetskultur och ett sektorövergripande arbetssätt vid Navigatorn kräver långsiktig och målinriktad utveckling. TESSU2 – Mot en genuin sektorövergripande samverkan och handledningskompetens i Navigatorerna projektet (2019–2022) tilldelade handlednings- och utvecklingsstöd till Navigatorn, med målet att främja samarbetskompetensen, utvecklingen av ett gemensamt sektorövergripande arbete och förståelsen för kundorienterad handledning.

Projektet förverkligades av JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu (koordinator), HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu och Centret för livslångt lärande, Åbo Akademi. Projektet finansierades med medel ur temahelheten Relevant handledning som en del av Undervisnings- och kulturministeriets nationella ESF-åtgärdshelhet Relevant kunnande, vilken ingår i utbildningsministeriets ESF-åtgärd. Projektets svensk- och tvåspråkiga verksamhet finansieras även av Svenska kulturfonden.

Ta del av TESSU2-projektets slutpublikation

Publikationen Lärande och handledning på ett sektorövergripande sätt är en av slutprodukterna i TESSU2 projektet. I publikationen presenteras utvecklingen av Navigatorns sektorövergripande arbete samt projektverksamheten utifrån handledare, Navigatorns aktörer, samarbetspartner, styrgrupp och ministerier.

Här kan du läsa slutpublikationen.

Läs mera: 

TESSU2 projektets blogg: Lärande och handledning på ett sektorövergripande sätt 

VerksamhetsöversikterHär hittar du alla årsberättelser.  

Broschyr: Mot en genuin sektorövergripande samverkan och handledningskompetens i Navigatorerna