Mätare för sektorövergripande verksamhet

Med hjälp av denna mätare kan Navigatorpersonalen kartlägga hur väl det sektorövergripande samarbetet i den egna Navigatorn eller i andra sektorövergripande verksamheter fungerar. Mätarens påståenden baserar sig på tidigare studier där faktorer som anses främja och hindra sektorövergripande samarbete studerats.  

Skalan 1-5 ger en fingervisning om faktorer som kan vara lönt att ta fasta på under utvecklandet av det gemensamma arbetet, t.ex. vad Navigatorpersonalen anser fungerar redan nu, vad som bör utvecklas och hur det sektorövergripande arbetet kan utvecklas som helhet inom verksamheten. 

Enkäten finns i flera språkversioner och kan antingen fyllas i individuellt eller i små grupper. Resultaten fås som en pdf-fil. 

Mätare