Den lärande Navigatorn

Den kompetenta Navigatorn 

Den kompetenta Navigatorn -huset kan användas för att granska den egna Navigatorns kompetenser. Huset är indelat i fyra delområden, som möjliggör dels en utvärdering av de gemensamma eller särskilda kompetenserna som finns vid Navigatorn, dels kompetenser som saknas helt eller behöver vidareutvecklas vid den egna Navigatorn. 

Genom följande frågeställningar kan Navigatorpersonalen diskutera och arbeta kring kompetenser.  

  • Vilka gemensamma kompetenser har vi?  
  • Vilka särskilda kompetenser har vi? 
  • Vilka kompetenser borde vi vidareutveckla
  • Vilka kompetenser saknas och borde skaffas? 

Utöver dessa mer konkreta frågor kan Navigatorpersonalen föra diskussioner även kring vilka idéer och insikter som uppstått i samband med arbetet. 

Den sektorövergripande, kompetenta och lärande Navigatorn 

Den sektorövergripande, kompetenta och lärande Navigatorn -verktyget kan fungera som ett stöd för det gemensamma utvecklingsarbetet vid Navigatorn.  

Verktyget kan användas som ett underlag för att granska, utveckla eller utvärdera det sektorövergripande arbetet och kompetensen vid Navigatorn. Det gemensamma sektorövergripande arbetet kan granskas utifrån tre områden; ett fungerande samspel på arbetsplatsen, en arbetsplats som stöder de anställda och en lyckad organisering av samarbetet. Dessa utgör enligt studier grunden för ett fungerande sektorövergripande arbete. 

Verktyget fungerar både som ett diskussionsunderlag och som en övningsuppgift med tillkopplande konkreta frågor såsom t.ex. 

  • Hur fungerar de olika delområdena hos oss? 
  • Vilka konkreta åtgärder behöver tas för att nå vår gemensamma målbild? 
  • Vilka frågor behöver lösas? Hur? Med vilket stöd?