Byggstenar för det gemensamma sektorövergripande arbetet i Navigatorn

Dessa tre byggstenar erbjuder ett perspektiv över utvecklingen av det gemensamma sektoröverskridande samarbetet i Navigatorn. De kan användas som grund då arbetsplats, samarbete och kollegialt stöd diskuteras. Som underlagsfrågor till gemensamt utvecklande enligt den här modellen är följande: 

  • Ett fungerande samspel på arbetsplatsen (ömsesidigt förtroende, social och kommunikativ kompetens, känna till andras kompetenser) 
  • En lyckad organisation av samarbetet (gemensamt satta mål, roller och arbetsfördelning, koordinering av verksamheten) 
  • En arbetsplats som stöder den anställda (olika arbetssätt som berikar samarbetet, visa uppskattning, tillräckligt med resurser för arbetet) 

Verktyget kan användas t.ex. för att gemensamt formulera målsättningen för det sektorövergripande arbetet i Navigatorn, delområde för delområde. Då målsättningen är definierad kan gruppen fundera vidare på vilka frågor som behöver lösas och vilka konkreta åtgärder som behöver vidtas för att nå målet. Exempel på upplägg för utvecklingsarbete; 

  • Målet för det gemensamma sektorövergripande arbetet inom enskilda delområden? 
  • Konkreta åtgärder inom varje delområde som behöver vidtas för att nå målet?