Toteuttajaorganisaatioiden logot

Taustaa

Tämä verkkosivusto on kehitetty Toimintaa ja kohtaamisia -hankkeessa (2017-2019), jonka tavoitteena oli osallisuuden ja ihmisoikeusperustaisuuden vahvistaminen ammatillisessa opettajankoulutuksessa. Hankkeessa kehitettiin toimintatapoja, joilla voidaan edistää yhteisöllisyyttä, aktivoivaa otetta ja ihmisoikeusosaamista opettajankoulutuksessa.

Hanke oli yksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamista Sipilän hallituksen opettajankoulutuksen kärkihankkeista. Hanke toteutettiin viiden ammatillisen opettajakorkeakoulun yhteistyönä, jossa Haaga-Helia ammattikorkeakoulu toimi koordinaattorina. Hanke pohjautui aiempiin opetus- ja kulttuuriministeriön asettamaan selvitystyöhön (Virta ym. 2014) ja yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajankoulutusyksiköiden ihmisoikeus- ja demokratiakasvatukseen liittyvään yhteishankkeeseen, josta on tuotettu julkaisu Männistö ym. (toim.) 2017: Hyvän lähteillä – Ihmisoikeus- ja demokratiakasvatus opetustyössä.

Ammatillisen opettajankoulutuksen opetuksen ja toimintakulttuurin peruslähtökohtia ovat ihmisoikeudet ja demokraattisesti toimiva yhteisö, jossa korostuu kaikkien osallisuus. Opiskelijoiden moninaisuuden aito arvostaminen, yhdessä toimiminen ja turvallinen oppimisympäristö mahdollistavat opiskelijan voimaantumisen ja kokemuksen kuulluksi tulemisesta ja arvostuksesta. Nämä ovat myös lähtökohtia ammatillisessa koulutuksessa. Opiskelijoiden toimijuutta tulee vahvistaa ja aktivoida heitä osallistumaan ja kehittämään taitoja toimia opiskelussa ja muuttuvassa työelämässä.

Tässä verkkomateriaalissa on kuvattuina hankkeen aikana eri opettajakorkeakouluissa pilotoituja toimintamalleja ja materiaaleja. Verkkosivuston on koonnut Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Hankkeeseen liittyviä julkaisuja:

Männistö, P., Rautiainen, M. & Vanhanen-Nuutinen, L. (toim.) 2017. Hyvän lähteillä – Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus opetustyössä. Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos. https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/55851/9789513971113.pdf.

Vanhanen-Nuutinen, L. 2018. Opettajankoulutus uudistuu: Toimintaa ja kohtaamisia ammatillisessa opettajankoulutuksessa. https://oppiminenuudistuu.wordpress.com/2018/10/12/toimintaa-ja-kohtaamisia-ammatillisessa-opettajankoulutuksessa/.

Toiveikkuutta ja kestohaasteita demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittämisessä. Uutinen 6.5.2019, Helsingin yliopisto. https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/koulutus-kasvatus-ja-oppiminen/toiveikkuutta-ja-kestohaasteita-demokratia-ja-ihmisoikeuskasvatuksen-kehittamisessa.
Uutisessa näkökulmia ihmisoikeus- ja demokratiakasvatukseen -seminaarista 2019

Hoppfullhet och stående utmaningar när demokrati- och människorättsfostran ska utvecklas. Nyhet 6.5.2019, Helsingfors universitet. https://www.helsinki.fi/sv/aktuellt/utbildning/hoppfullhet-och-staende-utmaningar-nar-demokrati-och-manniskorattsfostran-ska-utvecklas.

Hope and perpetual challenges in the development of education for democratic citizenship and human rights. News 6.5.2019, University of Helsinki. https://www.helsinki.fi/en/news/education-news/hope-and-perpetual-challenges-in-the-development-of-education-for-democratic-citizenship-and-human-rights.

Vanhanen-Nuutinen, L. 2017. Työtä osallisuuden edistämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Haaga-Helia Pedagogi 1, 4-5.

Saranpää, M. 2018. Oppimisen osana – minkälainen koulutus edistää osallisuutta? https://esignals.haaga-helia.fi/2018/01/11/oppimisen-osana-minkalainen-koulutus-edistaa-osallisuutta/.

Nuutila, L. 2018. Toimintaa ja kohtaamisia – työyhteisö musiikin ja kuvan äärellä. https://esignals.haaga-helia.fi/2018/09/19/toimintaa-ja-kohtaamisia-tyoyhteiso-musiikin-ja-kuvan-aarella/.

Vilppola, J. 2018. Osallisuutta etsimässä. Kiinnostaako ketään? TAOK blogi, Tampereen ammattikorkeakoulu. http://taokblogi.blogspot.com/2018/06/osallisuuttaetsimassa-kiinnostaako.html.

Eskola, S. & Pekkarinen, V.-L. 2019. Osallisuuden ja ihmisoikeusperustaisuuden vahvistaminen ammatillisessa opettajankoulutuksessa. Opekorkeassa tapahtuu -blogi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu. https://blogit.jamk.fi/aokkhankkeet/osallisuuden-ja-ihmisoikeusperustaisuudenvahvistaminen-ammatillisessa-opettajankoulutuksessa

Lehtonen, P. & Nuutila, L. 2019. Opettajan työn ydin – opiskelijan aito kohtaaminen arjessa. Haaga-Helia eSignals. https://esignals.fi/kategoria/pedagogiikka/opettajan-tyon-ydin-opiskelijan-aito-kohtaaminen-arjessa/#fb9f0482 .

Nuutila, L. 2018. Työyhteisö musiikin ja kuvan äärellä. Haaga-Helia eSignals. https://esignals.haagahelia.fi/2018/09/19/toimintaa-ja-kohtaamisia-tyoyhteiso-musiikin-ja-kuvan-aarella/.

Lisätietoja:

Jyväskylän ammattikorkeakoulu: Seija Eskola, etunimi.sukunimi@jamk.fi

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu: Liisa Vanhanen-Nuutinen ja Leena Nuutila, etunimi.sukunimi@haaga-helia.fi

Hämeen ammattikorkeakoulu: Alla Lemechkova-Toivonen, etunimi.sukunimi@hamk.fi

Oulun ammattikorkeakoulu: Laura Halonen, etunimi.sukunimi@oamk.fi

Tampereen ammattikorkeakoulu: Päivi Lehtonen, etunimi.sukunimi@tuni.fi