Osallistun ja osallistan

 


Photo by Chris Slupski on Unsplash

Suomen perustuslaissa (11.6.1999/731) kansalainen nähdään aktiivisena kansalaisyhteiskunnan jäsenenä.

Julkisen vallan tehtävä on toisaalta edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon ja toisaalta taas yhteiskunta edellyttää kansalaiselta osallistumista ja toimijuutta.

Voidaksesi katsoa osallistuvasi kansalaistoimintaan sinun tulee ensinnäkin olla aktiivinen ja toimia konkreettisella tavalla. Toiseksi sinun tulee toimia yhdessä toisten kanssa yhteiseksi hyväksi. Yhteisöllisyys on oleellinen kansalaistoiminnan ulottuvuus.

Tässä osiossa työstät teemaa eteenpäin tukeutumalla aiempiin osioihin ja sieltä kokoamaasi tietoon ja kokemuksiin.

Vaihtoehtoiset tehtävät

Tehtävä A

Perehdy erilaisiin tapahtumiin ja/tai kampanjoihin ja tarkastele, kuinka mediassa viestitään niistä. Mikä viesti sinulle välittyy –  ahdistutko, innostutko tai reagoitko jotenkin muuten? Pohdi, miten tämä vaikutus syntyy.

Tehtävä B 

Osallistu johonkin tapahtumaan. Havainnoi tapahtuman järjestämiseen liittyviä asioita. Pohdi, kuinka tapahtuman järjestämisessä on onnistuttu, millainen vaikutelma siitä syntyy sinulle ja miten tähän vaikutelmaan on päästy.

Soveltava tehtävä

Mieti tapoja, joilla voit toteuttaa tämän osion. Niitä voivat olla esimerkiksi tapahtuman tai koulutuksen suunnitteleminen tai järjestäminen, vierailujen järjestäminen, osallistuminen tapahtumaan vapaaehtoisena ja oman aiemman toiminnan avaaminen.


Opettajankouluttajalle

Voit hyödyntää tämän osion aiheen käsittelyssä myös seuraavia esimerkkitoteutuksia ja aineistoja:

Elävä kirjasto (pdf)
Etsivä nuorisotyö (pdf)
Keskittymisharjoitus (pdf)
Opettajuuden muutos ja eettinen ajattelu arjen työssä – noppapeli (pdf)
Osallisuuden iloa marraskuun harmaudessa
PhotoVoice-menetelmä (pdf)
Sarjakuva -harjoitus
Sovittelu yhteiskunnallisena toimintana (pdf)
Suklaasinfonia (pdf)

Löydät lisää linkkejä ihmisoikeus- ja demokratiakasvatuksen aineistoihin, esimerkkitoteutuksiin ja tehtäviin opintojakson mukaisesti jaoteltuna osiosta Aineistot.