Kirjoittaminen on kirjoitetun kielen hallintaa

Tämä käsitys kirjoittamisesta painottaa oikeaoppisten lauseiden ja virkkeiden tuottamista: taitava kirjoittaja osaa tuottaa virheetöntä tekstiä. Kirjoittaminen nähdään  erillisenä lukemisen taidosta, ja huomio on itse tekstissä ja sen sisällössä, ei sen tuottamisen prosessissa. Kirjoittamisen taito nähdään yksilöllisenä ja usein pysyvänä ominaisuutena. Hyvä kirjoittaja osaa kirjoittaa kaikissa tilanteissa, kenelle tahansa lukijalle ja aiheesta kuin aiheesta.

Tällainen ajattelu ohjasi pitkään myös kirjoittamisen opetusta Suomen kouluissa. Ajattelutavan mukaisesti tekstin ajatellaan syntyvän yhdellä kertaa, kirjoittaja työskentelee yksin ja saa palautteen tekstistä vasta lopuksi. Palautteessa painottuvat tekstin ”virheellisyys” tai ”virheettömyys”. 

Vaikka tällainen käsitys kirjoittamisesta ei enää ole hallitseva, ei voida kuitenkaan sulkea pois sitä, että taito ja oikeakielisyys ovat osa kirjoittamista.

Pohdi: Millaisia kokemuksia sinulla on Kirjoittaminen on kirjoitetun kielen hallintaa -ajattelusta? Miten tällainen käsitys kirjoittamisesta vaikuttaa kirjoittajaan ja hänen asenteisiinsa  kirjoittamista kohtaan?

Lähde:

  • Luukka, M-R. 2004. Tekstejä, luovuutta ja prosesseja. Näkökulmia kirjoittamiseen ja sen opetukseen. Teoksessa Luukka & Jääsekäinen (toim.) Hiiden hirveä hiihtämässä: hirveä(n) ihana kirjoittamisen opetus. Äidinkielen opettajin liiton vuosikirja XLVIII, 9-22.
  • Svinhufvud, K. 2007. Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Helsinki: Tammi.