Kirjoittaminen on toimintaan osallistumista

Tässä viimeisenä esiteltyä kirjoittamiskäsitystä on kuvattu nimillä sosiaalinen tai sosiokuluttuurinen näkökulma (Tarnanen 2002, 98-99) tai Kirjoittaminen on sosiopoliittista toimintaa -malli (Svinhufvud 2007, 47-50). Keskeistä näille ajattelutavoille on kirjoittamisen ja vallan suhde sekä yhteisöjen erilaiset diskurssit eli yhteisöllisten puhetapojen hallinta.

Kirjoittamisen ja vallan suhde on kaksitahoinen: toisaalta kirjoittamista ohjaavat aina ympäröivän yhteisön arvot ja normit, toisaalta kirjoittaja itse vaikuttaa teksteillään osallistumalla keskusteluun ja jopa muuttamalla yhteisön ajattelua tai toimintaa. Tästä ovat esimerkkinä erilaiset opinnäytetyöt, joiden oletetaan noudattavan oppilaitoksen tai tiedeyhteisön käytänteitä. Opiskelija omaksuu sillä tavoin oman alansa puhetapoja – diskursseja – ja ikään kuin lunastaa paikkansa ammattialansa yhteisössä. Samalla hän parhaimmillaan myös luo uutta alansa tietoa ja kehittää omaa ammatti-identiteettiään. 

Yhteisöjen toimintaan osallistumisesta kirjoittamalla ovat hyvänä esimerkkinä myös erilaiset verkkokirjoittamisen muodot. Niin yksittäisten ihmisten kuin erilaisten yhteisöjen ylläpitämät sivustot tai blogikirjoitukset ovat tänä päivänä merkittävä tapa herättää yhteiskunnallista keskustelua ja vaikuttaa asioihin.

Pohdi: Miten ja millaisilla teksteillä olet osallistunut oman alasi yhteisöjen keskusteluun? Millaisia vaikutuksia niillä on ollut? Onko jollakin lukemallasi tekstillä ollut sinuun sellaista vaikutusta, että se olisi muuttanut ajatteluasi tai toimintaasi?

Lähteet:

  • Luukka, M-R. 2004. Tekstejä, luovuutta ja prosesseja. Näkökulmia kirjoittamiseen ja sen opetukseen. Teoksessa Luukka&Jääsekäinen (toim.) Hiiden hirveä hiihtämässä: hirveä(n) ihana kirjoittamisen opetus. Äidinkielen opettajin liiton vuosikirja XLVIII, 9-22.
  • Svinhufvud, K. 2007. Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Helsinki: Tammi.
  • Tarnanen, M. 2002. Arvioija valokeilassa. Suomi toisena kielenä -kirjoittamisen arviointia. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus.
  • Uljas-Rautio, K. 2010. Kirjoittamisen ja lukemisen taito. Teoksessa (Hurtig. J., Laitinen, M. & Uljas-Rautio, K. (toim.) Ajattele itse!. Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus, 149-182.