Kirjoittaminen on prosessi

Kirjoittamisprosessi-ajattelu korostaa kirjoittamisen kognitiivisia prosesseja sekä ajattelun ja kirjoittamisen yhteyttä. Tekstien ajatellaan syntyvän vaiheittain ja myös palautetta annetaan ja pyydetään lukijoilta prosessin eri vaiheissa. Kirjoittaminen on prosessi -ajattelu alkoi yleistyä meillä opetuksessa 1980-luvulta alkaen. Lue prosessin vaiheista lisää sivuston kohdasta Kirjoittamisen prosessi.

Kirjoittaminen on prosessi -käsitykseen liittyy läheisesti myös ajatus kirjoittamalla oppimisesta. Lukemalla, kirjoittamalla ja omaa tekstiä muokkaamalla luodaan uutta tietoa. Tällöin ihanteena pidetään asiantuntijakirjoittajaa, joka osaa tekstiä tuottaessaan käyttää ns. tiedon muokkaamisen strategiaa: kirjoittaja muokkaa tietoa kirjoittaessaan, jolloin hänelle syntyy myös uusia oivalluksia. Kirjoittaminen on samalla paitsi sisällön, myös tyylin ja rakenteen pohdintaa.Valmiin tiedon siirtäminen paikasta toiseen ei silloin riitä. On kuitenkin muistettava, että kirjoittamisprosessi ei etene saman kaavan mukaan kaikilla kirjoittajilla eikä hyvä teksti synny aina samalla tavalla.

Pohdi: Miten prosessisi etenee, kun kirjoitat esimerkiksi oppimistehtäviä? Suunnitteletko kirjoittamistasi etukäteen? Syntyvätkö tekstisi yhdellä kertaa vai muokkaatko tekstiä eri vaiheissa? Miten hyödynnät lähteiden tietoja tai omia kokemuksiasi asiasta, kun kirjoitat? Miten ajattelusi ja sen muutos näkyvät tekstissä tai kirjoittamisprosessin aikana?

Lähteitä:

  • Lonka ym. 1996. Taitava kirjoittaja. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. Oppimateriaaleja 54.
  • Svinhufvud, K. 2007. Kokonaisvaltainen kirjoittaminen.Helsinki: Tammi.
  • Torrance ym. 1994. The writing strategies of graduate  research students in the social sciences. Higher Education 1994, vol.27, nro 3, 379-392.
  • Tynjälä, P. 1996. Kirjoittaminen oppimisen välineenä korkeakoulutuksessa. Kasvatus 27 (5), s. 425-438.