Kirjoittajan apu -sivuston lähteet

LÄHTEET

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009. Tutki ja kirjoita. 15. uud. p. Helsinki: Tammi.

Hurtig. J., Laitinen, M. & Uljas-Rautio, K. (toim.) 2010. Ajattele itse! Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus, 149-182.

Julkunen, J. 2004. Ammatin ja akateemisuuden liitto. Tekstityön arkipäivää ammattikorkeakoulussa. Teoksesssa  Luukka & Jääskeläinen (toim.) Hiiden hirveä hiihtämässä: hirveä(n) ihana kirjoittamisen opetus. Äidinkielen opettajain vuosikirja XLVIII, 99-110.

Kankkunen, P. & Isokangas, A. 2011. Suora yhteys – näin sosiaalinen media muuttaa yritykset. Viitattu 7.6.2011. http://www.eva.fi/wp-content/uploads/2011/05/Suora-yhteys.pdf

Kielitohtori. Käännöstoimisto Translatum.Viitattu 8.9.2011.  http://www.kielitohtori.fi/

Kirjoittamisen perusteita. Oulun yliopisto. Opetuksen kehittämisyksikkö. Oppimisklinikka. Viitattu 9.8.2011. http://www.oulu.fi/opetkeh/oppimisklinikka/kaytasivut/kirjoittaminen.htm

Kniivilä, Lindblom-Ylänne & Mäntynen 2007. Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tekemiseen. Helsinki: WSOY.

Korhonen, V. A.2009. Hyvä, parempi, valmis – eli miten kirjoittaa se loppuun asti. Kuopio: Muruja-kustannus.

Koskinen, M. 2011. Verkkoon kirjoittaminen. Verkkoon kirjoittaminen

Liukko, S. & Perttula, S. 2010. Opinnäytetyön raportointi. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Viitattu 7.6.2011. http://www.jamk.fi/download/27435_Raportointiohje.pdf

Lonka ym. 1996. Taitava kirjoittaja. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. Oppimateriaaleja 54.

Luukka, M-R. 2004. Genre-pedagogiikka: askelia tekstitaitojen jatkumolla. Teoksessa Hiiden hirveä hiihtämässä: hirveä(n) ihana kirjoittamisen opetus. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja XLVIII, 145-160.

Luukka, M-R. 2004. Tekstejä, luovuutta ja prosesseja. Näkökulmia kirjoittamiseen ja sen opetukseen. Teoksessa Luukka & Jääsekäinen (toim.) Hiiden hirveä hiihtämässä: hirveä(n) ihana kirjoittamisen opetus. Äidinkielen opettajin liiton vuosikirja XLVIII, 9-22.

Mäntynen, A., Shore, S. & Solin, A. (toim). 2006. Genre – tekstilaji. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Opinnäytetyön ohjeet. 2011. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Viitattu 7.6.2011.  http://www.jamk.fi/kirjasto/opinnaytteentekijalle/ohjeet

Opi oppimaan -projekti 2006 – 2010. Kuntoutussäätiö. Viitattu 15.8.2011. http://opioppimaan.fi/

Silmät auki sosiaaliseen mediaan. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 3/2011, toimittaneet Terhi Aaltonen-Ogbeide, Pentti Saastamoinen, Heikki Rainio ja Tero Vartiainen

Svinhufvud, K. 2007. Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Helsinki: Tammi.

Tarkoma, E. & Vuorijärvi, A. 2010. Ammattisuomen käsikirja. Helsinki: WSOYpro.

Tarnanen, M. 2002. Arvioija valokeilassa. Suomi toisena kielenä -kirjoittamisen arviointia. Jyväskylän yliopisto. Soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Toikkanen, T. & Oksanen, V. 2011. Opettajan tekijänoikeusopas. Helsinki: Oy Finn Lectura Ab.

Torrance ym. 1994. The writing strategies of graduate  research students in the social sciences. Higher Education 1994, vol.27, nro 3, 379-392.

Tynjälä, P. 1996. Kirjoittaminen oppimisen välineenä korkeakoulutuksessa. Kasvatus 27 (5), s. 425-438.

Uljas-Rautio, K. 2010. Kirjoittamisen ja lukemisen taito. Teoksessa (Hurtig. J., Laitinen, M. & Uljas-Rautio, K. (toim.) Ajattele itse!. Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus, 149-182.

Verkkokirjoittaminen. Virtuaaliammattikorkeakoulu. Viitattu 8.8.2011. http://www.amk.fi/opintojaksot/030905/1112335869302.html