Verkostostrategian luominen

Verkostostrategian (Valkokari, K., Hakanen, T. & Airola, M. 2007) luominen on prosessi, joka kokoaa yhteen eri toimijoiden näkemykset verkostosta ja sen tarkoituksesta. Kunkin toimijan on hyvä määrittää ensin itselleen ja sen jälkeen yhdessä verkoston jäsenten kanssa, millä tavoitteilla, ehdoilla ja toimintamuodoilla yhteistyötä verkostossa tehdään. Tuloksellisen yhteistyön edellytyksenä on, että verkoston jäsenet sisäistävät yhteisen tekemisen tarkoituksen ja merkityksen ja näkevät verkostoitumisen tärkeänä osana omaa toimintaansa.

Verkostostrategia pitää sisällään näkemykset ja määrittelyt verkoston

 • toimijoista,
 • tavoitteista,
 • yhteistyön muodoista,
 • toiminnan organisoinnista,
 • johtamisesta ja koordinoinnista sekä
 • arvioinnista ja kehittämisestä.

  Kiertävä prosessikuvio, jonka yläosassa on Oma organisaatio ja sen alkupäässä verkoston kartoitus, organisaation verkostorooli palveluissa, organisaation laajennettu osaamiskartta, verkoston taktiikka ja verkoston jalostuva idea. Alaosassa on verkostoyhteistyö, jossa prosessin vaiheet: verkostoitumisen ehdot, verkostostrategia, verkoston toiminnan arviointi ja verkoston "käyntikortti". Nuolia.
  Kuvio 3. Verkoston rakentamisen vaiheet (Valkokari ym. 2007)

Yhteisen näkemyksen muodostaminen verkoston tarkoituksesta, verkostostrategian luominen ja yhteisten toimintatapojen hiominen halutulle tasolle vaativat aikaa. Se edellyttää yksilöllisten ja organisatoristen rajoen ylittämistä ja yhteistyötä niin oman organisaation sisällä kuin verkoston jäsenten kesken.

Verkostotyön käytäntöjen oppiminen ja kehittäminen edellyttää perinteisen organisaatiokeskeisen työn rajojen ajatuksellista ja toiminnallista uudelleen tarkastelua. Rajoja on ylitettävänä niin organisaatioiden sisällä kuin niiden välillä. Verkostojen kehittyminen tarvitsee tuekseen yhteistoiminnallista ja osallistavaa johtamista. Siinä korostuu verkostoituvan työn luonteen mukaisesti avoin viestintä ja jakaminen, yhteiset tietokäytännöt.

Pohdi:

 • Keitä verkostoosi kuuluu?
 • Minkälaisia yhteisiä tavoitteita verkostollasi on?
 • Miten verkostosi toiminta on organisoitu?
 • Millaisena verkostosi näyttäytyy ulkopuolisille?