Toiminnan tulosten vakiinnuttaminen

Toiminnan tulosten vakiinnuttaminen on erityinen haaste. Jo verkostotyön aloitusvaiheessa on hyvä miettiä, kuinka toiminnan tuloksia ja kehitettyjä ratkaisuja levitetään ja juurrutetaan laajemmalle verkostoihin. Samalla luodaan verkostojen verkostoja, jotka myös on valtaistettava ja osallistettava levittämiseen ja juurruttamiseen. Tämä voi tarkoittaa sitä, että ratkaisut muuntuvat erilaisiksi uusiksi ratkaisuiksi levitessään ja vakiintuessaan. (Järvensivu ym. 2010.)

Juurruttamisen ja vakiinnuttamisen toimintatapa on hyvä kirjata sekä verkoston yhteiseen että sen eri toimijoiden strategisiin tavoitteisiin tukemaan varsinaisten substanssitavoitteiden saavuttamista. Verkoston johtamisen näkökulmasta tälle vaiheelle voidaan luoda rakenteita, jotka tukevat syntyneiden ratkaisujen ja toimintamallien vakiintumista. Usein on jo valmiiksi olemassa erilaisia foorumeita ja rakenteita, joita ei ole syytä sivuuttaa. (Järvensivu ym. 2010.)

Verkostotyön tulokset jäävät varmimmin elämään, jos ne saadaan rakenteisiin. Levittämistyössä kaikilla toimijoilla on vastuu niin tulosten kuin verkostomaisten toimintatapojen vakiintumisessa osaksi arjen toimintaa ja prosesseja.

Kuvion keskiössä Palvelut ja palvelulupaus, sen ympärillä arvot, jotka osoittavat kohti asiakasta sekä verkostoa.
Kuvio 5. Verkostolla tuloksiin (Torvinen & Leppänen 2012)

Verkostotyön tulokset tuottavat lisäarvoa sekä verkoston toimijoille itselleen, esimerkiksi uutena osaamisena, että asiakkaille, esimerkiksi parempana palveluna. Lisäarvon tuottamisen pohjana on toimijoiden käymä moniarvoinen ja monipuolinen arvokeskustelu.

Pohdi:

  • Minkälaisia kokemuksia sinulla on verkostotyön tulosten vakiinnuttamisesta?
  • Miten olemassa olevien foorumeita kannattaa hyödyntää tulosten levittämisessä?