Toimijuus verkostossa

Toimijuus verkostoissa on sitoutumisen asia, mikä tarkoittaa, että jokaisella mukana olevalla on mahdollisuus tehdä päätöksiä ja vaikuttaa yhteiseen työhön. Toimijuudessa yhdistyvät verkoston kaikki tasot: yksilöllinen, yhteisöllinen ja organisaatioiden toiminta. Se määrittyy aina tilanne- ja sisältökohtaisesti eli on siten vahvasti kontekstuaalista. Jokainen verkoston toimija on aktiivinen oman tekemisensä ja toimintansa subjekti.

Yksittäinen toimija – henkilö, tiimi, yksikkö tai organisaatio – voi ottaa verkostoissa monia eri rooleja ja vastuita. Toisaalta yhden toimijan rooli voi vaihdella verkostosta toiseen. Joku voi toimia yhdessä verkostossa verkostojohtajana, toisessa asiantuntijana ja kolmannessa tiedonvälittäjänä (vrt. lähetin rooli). Tämä roolien monimuotoisuus yhtäältä monimutkaistaa verkostojen hallintaa ja johtamista, mutta on toisaalta myös verkostojen tärkeä elinvoimaisuuden lähde. (Järvensivu ym. 2010.)

Verkostossa on tärkeää käydä läpi ja sopia kunkin verkostotoimijan keskeiset roolit ja vastuut. Verkoston toiminnan kannalta elintärkeää on, että jokainen verkostotoimija on saanut valtuutuksen ja tarvittavat resurssit verkostossa toimimiseen omalta taustaorganisaatioltaan ja että rooli ja verkostotehtävät on merkitty myös toimijan varsinaisen työn kuvaan.

  • Miten näen verkostot osana omaa työstäsi ja ammatti-identiteettiäsi?
  • Minkälaisissa erilaisissa verkostorooleissa toimit?
  • Minkälaisia vastuita sinulla niissä on?
  • Mistä olet saanut valtuutuksen verkostotyöllesi?
  • Miten resurssointi on hoidettu?