Uudistuva ja voimaannuttava verkosto

Verkosto kehittyy vaiheittain ja sen toimintaan tulee olla sisäänrakennettuna jatkuva seuranta, arviointi ja kehittäminen. Järvensivu ym. (2010) tarkastelee verkoston kehittymistä vaiheittain etenevänä prosessina:

  • ensimmäisessä vaiheessa tunnistetaan kehittämishaaste ja siihen liittyvä osaamis- ja resurssitarve. Tämän kartoittamistyön pohjalta kutsutaan koolle tarvittavan osaajien joukon.
  • toisessa vaiheessa verkosto keskustelee ja sopii yhteisistä tavoitteista ja toimintatavoista sekä vahvistaa verkoston jäsenistöä.
  • kolmannessa vaiheessa verkosto työskentelee yhdessä systemaattisesti: suunnitellen, toimien suunnitelmien pohjalta, seuraten ja arvioiden toimintaansa sekä korjaamalla toimintaansa arviointien pohjalta. Yhteistyö on paitsi systemaattista, myös dynaamista: verkoston jäsenet voivat vaihtua ja verkosto huolehtii yhdessä verkoston uusien jäsenten perehdyttämisestä.
  • neljännessä vaiheessa verkosto alkaa levittää ja juurruttaa kehittämiään ratkaisuja laajemmalle, ’verkostojen verkostoon’.
Isossa ympyrässä verkostot, sen ympärillä tekstejä, kuten kumppanuudet, periaatteet ja pelisäännöt, yhteistyön prosessit, oppiminen, osaamisen kehittyminen, palvelujen kehittäminen, luovuus. Puhekuplassa teksti: Todellinen tutkimusmatka ei ole uusien maisemien etsimistä, vaan uusin silmin katsomista. Marcel Proust.
Kuvio 6. Verkostoissa on voimaa (Torvinen 2012)

Verkoston kehittyessä tieto alkaa liikkua määrällisesti ja laadullisesti aiempaa tehokkaammin, toimijat alkavat tuntea toisensa aiempaa paremmin, keskinäinen luottamus kasvaa ja sitoutuminen yhteistyöhön vahvistuu. Toiminta tehostuu ja resursseja vapautuu, kun päällekkäistä työtä ja turhia rakenteita voidaan purkaa. Yhteinen ymmärrys tavoitteista, toimintatavoista ja yhteistyön tarpeesta lisääntyy. Oppiessaan toinen toisiltaan verkoston jäsenet voimaantuvat ratkaisemaan yhteisiä haasteita. (Järvensivu ym. 2010.)

Pohdi:

  • Kuvittele ja kuvaile ihanteellisesti toimiva verkosto ja verkostotyöskentely.
  • Miten seuranta- ja arviointitieto saadaan muuttumaan kehittämistoimiksi?
  • Miten sinä tulkitset sloganeja ”Verkostoissa on voimaa” ja ”Yhdessä olemme enemmän”?