Kysymyksiä ja vastauksia

Mitä portfolioon kannattaa laittaa?

Perusportfolioon – eli vaikka tallennuskansioon tai yksityiseen blogiin – voit kirjata oikeastaan mitä tahansa osaamistasi, kokemuksiasi ja tuotoksiasi hyvin pitkältäkin ajalta. Kehityskaaren dokumentointi auttaa hahmottamaan omaa oppimis- ja kehittymisprosessia ja kuvaamaan omaa osaamista esimerkiksi työnhaussa. Osaamisen ja omien vahvuuksien kuvaaminen on taitolaji, ja siinä auttaa paitsi itsetuntemus, myös kyky osoittaa kasvua ja kehitystä konkreettisin esimerkein.  Myös harrastuksesta voi tulla itselle työ tai se voi kehittää työelämäosaamista, ja tällöin voi olla hyvä näyttää, miten on kehittynyt pitkänkin ajan kuluessa. Myös pitkän työhistorian tarkastelu auttaa kirkastamaan kuvaa omasta erikoisosaamisesta ja vahvuuksista. Epäonnistumisiakaan tai kovia oppimisen paikkoja ei kannata jättää dokumentoimatta, sillä niiden avulla voi kertoa esimerkiksi tavastaan ratkaista ongelmia tai suhtautumisestaan vastoinkäymisiin. Niitä ei sellaisenaan tarvitse esitellä työnhakuun suunnatussa näyteportfoliossa, mutta kasvun paikkojen tiedostaminen auttaa niin näyteportfolion kuin CVn tai työhakemuksen kirjoittamisessa.

Portfoliota kannattaa myös päivittää säännöllisesti opintojen aikana. Pysähdy siis aika ajoin miettimään, mitä opintojaksoista, harjoittelusta, projektista tai työstä jäi käteen ja miten sitä voisi kuvata ja tehdä näkyväksi.

Portfoliotyön pohjana voivat siis olla mm.

 • Koulutus
 • Muut oppimiskokemukset, esim verkkokurssit, muu koulutus
 • Oman alan työkokemus ja harjoittelujaksot; muu työkokemus ja sen tuomat yleiset työelämätaidot
 • Harrastusten ja vapaaehtoistyön tuoma kokemus ja osaaminen
 • Kansainvälistyminen
 • Kieli- ja viestintäosaaminen
 • Yleiset työelämätaidot

Osaamista ja sen kehittymistä voivat osoittaa mm.

 • Töissä, vapaa-ajalla tai opinnoissa tehdyt projektit, tuotokset tai saavutukset
 • Kollegan, esimiehen, opettajan, ohjaajan tai vaikka opiskelukaverin antama palaute
 • Kuvat, videot, oppimispäiväkirja, blogi

 

Onko portfoliosta oikeasti hyötyä työnhaussa tai uralla etenemisessä? CV:n pitää olla lyhyt, kiinnostaako työnantajaa portfolio?

Yhden sivun mittaiset, napakat hakukirjeet ja tiivistetyt CV:t ovat usein ensimmäinen kosketuspinta työnantajaan. Portfoliosta voi olla kuitenkin monella tavalla hyötyä

 • Erottautuminen muista työnhakijoista:  syvempi kuvaaminen osaamisesta ja omasta persoonasta, konkreettiset esimerkit ja näytöt portfoliossa
 • Realistinen ja selkeä kuva omasta osaamisesta ja omista vahvuuksista auttaa sekä työhakemuksen kirjoittamisessa että haastattelussa
 • Portfolion työstäminen jo opintojen aikana, ohjaajalta ja muilta opiskelijoilta saatu palaute hiovat työnhakutaitoja
 • Selkeä kuva osaamisesta ja vahvuuksista auttaa CV:n kirjoittamisessa
 • Verkossa oleva portfolio tai ammatillinen profiili on ketterä: voit lähettää linkin tapaamallesi potentiaaliselle työnanatajalle tai yhteistyökumppanille vaikka saman tien.
 • Verkkoprofiili tekee osaamistasi näkyväksi myös passiivisesti: olet löydettävissä, kun etsitään osaajaa

Portfolion kokoaminen vaatii paljon omaa aktiivisuutta ja työtä, onko se sen arvoista?

Ilman omaa aktiivisuuttasi ja paneutumistasi portfolio on vain suoritus, josta saat irti sen verran kuin siihen panostat. Säännöllinen  oman osaamisen ja tavoitteiden pohdiskelu kannattavat pitkällä aikavälillä, sillä niiden synnyttämät taidot kulkevat mukanasi myös myöhemmin työelämässä. Opintojen aikana sinulla on myös mahdollisuus saada palautetta ja tukea portfoliosi työstämiseen, joten sitä kannattaa hyödyntää. Ja jos työstät portfoliotasi ajoittain ja säännöllisesti, työ ei tunnu niin valtavalle.

Eivätkö portfoliot ole vain luovien alojen juttu?

Portfoliot, eli näytekansiot, ovat alun perin esimerkiksi valokuvaajien, muusikoiden tai graafisten suunnittelijoiden käyttämä tapa esitellä parhaita töitään. Portfolioajattelu on kuitenkin laajentunut kattamaan muitakin aloja kuin pelkästään luovia tai esittäviä aloja. Kun tutkinto ei enää ole työllistymisen tae ja työntekijöiltä vaaditaan kykyä oppia uutta ja kehittyä koko työuransa ajan, on syntynyt tarve tuoda asnsiot ja osaaminen esille monipuolisesti ja syvällisesti. Myös työnhakijan persoonalla on merkitystä ja sen esille tuomisessa digitaalinen portfolio ja esimerkiksi videonäytteet ovat paikallaan.

Portfolio toimii tekijänsä osaamisprofiilina, asiantuntijan ja ammattilaisen julkisivuna. Portfolion tekeminen voi vaikuttaa myös itseluottamuksesi ja -arvostuksesi kohoamiseen. Kun osaat kertoa osaamisestasi ja sinulla on vielä esittää näyttöä kertomuksesi tueksi, voit kutsua itseäsi osaajaksi!