Mitä opin tällä kurssilla

JAMKin opiskelijat tekevät opintojensa aikana portfolioita. Tämä sivusto tarjoaa työvälineitä portfoliotyöskentelyn, osaamisen tunnistamisen, kehittämisen ja näkyväksi tekemisen tueksi. Lisäksi se antaa vinkkejä portfoliotyöskentelyn ohjaamiseen.

Opiskelijalle: Mikä portfolio?

Olet saattanut tehdä portfoliota osana aiempia opintojasi (esimerkiksi kuvataide- tai kieliopinnoissa). Portfoliot ovat yleisiä myös taiteellisilla aloilla: esimerkiksi valokuvaajan on luontevaa esitellä taitojaan teosten avulla. Osana opintojasi alat koostaa ammatillista portfoliota, joka kertoo koulutuksestasi, saavutuksistasi, tavoitteistasi, osaamisestasi ja kyvyistäsi. Portfolio sisältää aina myös näytteitä väitteiden tueksi – kannattaa siis jo opintojen alusta lähtien kerätä talteen parhaat onnistumiset ja suurimmat oppimiskokemukset.

Opintojen aikana portofoliota kannattaa ajatella prosessina ja oman kehittymisen seuraamisen välineenä. Sen avulla voit mm. pohtia ammatillisia tavoitteitasi ja suunnitella opintojasi niin, että osaamisesi auttaa sinua uralla eteenpäin.

Ammatillista portfoliota voi ajatella kolmena erillisenä portfoliona:

  • Työportfolio eli perusportfolio on eräänlainen varasto tai arkisto, jonne kokoat opiskeluhistoriasi, työkokemuksesi, osaamiskuvauksesi (esim työhakemukset ja CV:t), kuvia, projektitöitä, videoita, saamaasi palautetta. Työportfoliona voi toimia ihan vaikka sille nimetty tiedostokansio. Hyvin järjestetty työportfolio auttaa sinua, kun teet näyteportfolioita tai vaikkapa työhakemuksia.
  • Väliportfolio tehdään ohjaajalle (2. opiskeluvuosi). Se on ns. prosessiportfolio, joka kuvaa osaamisesi kehittymistä. Se kertoo avoimesti, mistä olet tulossa, mihin olet menossa ja millaista osaamista sinulla on tähän mennessä. Prosessiportfolion tarkoituksena on toimia apuvälineenä oman osaamisen kehittämisessä ja tavoitteiden saavuttamisessa.
  • Opintojen loppuvaiheessa kokoat näyteportfolion, joka antaa edustavan kuvan vahvuuksistasi ja ammatillisesta osaamisestasi. Näyteportfolioita voi olla monenlaisia. Tietyn työpaikan hakemiseen suunnattu näyteportfolio korostaa juuri niitä asioita, joista työnantaja on kiinnostunut. Yleisluontoinen ammatillinen portfolio nostaa esille erityisesti omia vahvuuksiasi ja kokemustasi. Tietyn osaamisen esittelyyn suunniteltu portfolio taas antaa syvällisen kuvan erityisosaamisestasi.

Portfolioiden toteuttamismuoto on vapaa tai saat siihen ohjeita ohjaajaltasi. Toteuttamistavoista ja niihin soveltuvista ympäristöistä löydät ohjeita tältä sivustolta.  Tärkeintä on se, että antamasi kuva itsestäsi ja osaamisestasi on tarkoituksenmukainen ja jossa osaamiskuvaukset, kokemus ja näytöt muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden.

Miksi portfoliotyöskentely on osa opintoja?

Kyky tunnistaa, kehittää ja viestiä omaa osaamista ovat olennaisia työelämätaitoja ja siksi korkeakoulut niin Suomessa kuin maailmallakin ovat alkaneet panostaa niiden kehittämiseen ja ohjaamiseen. Portfoliotyöskentely tukee näiden taitojen kehittämistä ja sen tavoitteena on auttaa opiskelijaa kokoamaan opintojensa aikana syntyvä osaaminen kokonaisuudeksi ja kuvaamaan osaamistaan monipuolisesti ja uskottavasti. Pelkkä tutkinto ei useinkaan kerro, mitä työnhakija osaa, eikä pitkästäkään työkokemushistoriasta ole hyötyä, jos sen kartuttamia taitoja ja osaamista ei osata avata. Portfoliotyöskentelyn avulla opiskelijalla on mahdollisuus kehittää työelämän kannalta olennaisia taitojaan tuetusti jo opiskeluvaiheessa.

Portfolio kannattaa toteuttaa digitaaliseen muotoon ja miettiä jo alusta alkaen, miten oma osaaminen näkyy verkossa. Jonkinlainen osaamisprofiili verkossa alkaa olla jo perusoletus, joten esimerkisi LinkedIn-profiili ja/tai omat kotisivut kannattaa tehdä huolella jo opintojen aikana. Myös verkostoituminen ja oman osaamisen jakaminen muiden hyödyksi kannattaa aloittaa jo opiskeluaikana.