Hybridiopetuksen jäljillä

Hybridiopetus on opetustilanne, jossa opettaja toimii luokassa, ja opiskelijat osallistuvat opetukseen samanaikaisetsti sekä luokassa että verkossa. Tämä opetuksen ja opiskelun monimuotoisuus muuttaa sekä opettajan että opiskelijan roolia ja toimintaa, haastaa osaamista sekä asettaa uudenlaisia vaatimuksia tiloille, teknologialle sekä tukipalveluille.

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa olemme tutkineet hybridiopetusta, sen vaatimuksia sekä opettajien ja opiskelijoiden  kokemuksia. (Lue tarkemmin tutkimuksesta)

Tähän julkaisuun olemme koonneet sekä suositeltavia käytänteitä että asioita, joita hybridiopetuksessa tulisi välttää. Julkaisun tarkoitus on tarjota lukijalle konkreettisia neuvoja hybridiopetuksen toteuttamiseksi ja kertoa kollegojemme ja opiskelijoidemme kertomuksia elävästä elämästä.

Hybridiopetuksen elementit

Digitaalisen, monimuotoisen verkko-opiskelun kehittäminen on tasapainoilua infran, tekniikan ja vuorovaikutuksen mahdollisuuksien välillä. Toki, verkko-opiskeluun ja verkko-opetukseen liittyy myös mahdollisuus-, pystyvyys- ja osallisuuspuhe. Tekniikkapuheen sijaan pidempään verkko-opettajina toimineet opettajat kysyivät ja kertoivat siitä, miten oma opettajuus oli muuttunut ja miten opettajiin kohdentuneet osaamisvaatimukset olivat kasvaneet opetuksen siirryttyä verkkoon.

Hybridiopetuksen tilanteet muodostuvat monen eri tekijän sekä monensuuntaisen vuorovaikutuksen yhteisvaikutuksesta. Opettajat kuvasivat onnistuneita hybridiopetuksen tilanteita muun muassa tilanteiksi, joissa

”palaset loksahtaa kohilleen eli tekniikka toimii, sisältö on hallinnassa ja pedagogiikka on viimeisteltyä” .

Onnistuneen hybridiopetuksen elementeiksi tutkimuksemme mukaan voidaan nimetä (KUVIO 1.)

Onnistuneen hybridiopetuksen elementit lueteltuna ympyrän kehällä: Opetuksen sisällöt ja pedagogiset ratkaisut, opetukseen liittyvät käytännöt, tilat ja teknologia sekä opettajan identiteetti.
KUVIO 1. Onnistuneen hybridiopetuksen elementit

 

Hybridiopetuksen kehittäminen vaatii johtamista ja yhteistyötä

Hybridiopetus siis haastaa opettajan pedagogisen osaamisen ja teknisen osaamisen. Se edellyttää myös opiskelijoilta uusia taitoja ja toimintatapoja. Jotta hybridiopetus olisi laadukasta ja sujuvaa, tarvitaan lisäksi soveltuvat tilat, tekniset laitteistot sekä riittävä tukipalvelu.

Tämän toteuttaminen edellyttää johtamista ja eri tahojen yhteistyötä. Opettajille tulee resursoida työaikaa uudenlaisen opetustavan haltuunottoon esimerkiksi pariopettajuuden keinoin. Tilojen ja teknisten ratkaisujen toteuttaminen vaatii investointeja ja tiivistä vuorovaikutusta ICT-palveluiden ja opettajien kesken.

Tukipalvelut on tärkeä ottaa mukaan yhteiseen keskusteluun, jotta hybridiopetuksen tarvitsemat ennakkojärjestelyt tilassa otetaan huomioon tilavarauksissa ja teknistä tukea on saatavilla myös ilta-aikaan.

Laadukas ja toimiva hybridiopetus syntyy yhteistyöstä.