Tutkimuksellinen kehittämishanke opinnäytetyönä vs projektityö

Opiskelijoilla on opinnoissaan erilaisia projektitöitä ensimmäisestä lukuvuodesta lähtien. Projetityöt valmentavat opiskelijoita AMK opinnäytetyön tekemiseen erityisesti projektin suunnittelun, toteutuksen ja raportoinnin osalta. Monet opiskelijat valitsevat opinnäytetyökseen käytännönläheisen projektin ns. toiminnallisen opinnäytetyön, koska heillä on kokemusta projektityyppisen työn tekemisestä. Opintojen aikana projektit (5 op) on usein toteutettu pienryhmissä ja projektiraporteissa teoreettinen tausta on suppeampi kuin AMK opinnäytetyössä (15 op).

Mikä on projektityön ja ns. toiminnallisen opinnäytetyön ero?

Projektin kesto on etukäteen määritelty aloitus- ja päättymispäivillä. Projektityö perustuu toimeksiantoon, jossa määritellään tarkasti projektin tavoite eli se mihin konkreettiseen ongelmaan haetaan ratkaisua. Tavoitteena on tuottaa toimeksiantajalle ratkaisu asetettuun toimeksiantoon vrt. esimerkiksi Innovaatioviikon toimeksiannot ja ratkaisumallit.

Toiminnallinen opinnäytetyö perustuu myös työelämälähtöiseen toimeksiantoon. Siinä tuotetaan tuotos/tuloksia sekä kehittämisehdotuksia toimeksiantajalle. Lisäksi opinnäytetyön tulee täyttää opinnäytetyölle asetetut kriteerit ja sen on osoitus opiskelijan asiantuntijuudesta ja korkeakoulutasoisesta osaamisesta.

 

Tutkimuksen ja kehittämistoiminta

Kuvio 1. Tutkimus ja kehittämistoiminnan leikkauspisteestä opinnäytetöitä (mukaeltu Roikko & Rantanen 2009.)

 

AMK opinnäytetyössä opiskelija osoittaa kykenevänsä tuottamaan omalta ammattialueeltaan itseään, työyhteisöä ja alaa kehittävän opinnäytteen. Hän osoittaa hallitsevansa kriittisen tutkivan työnotteen sekä kykeneevänsä itsenäiseen ja päämäärätietoiseen työskentelyyn toteuttaessaan konkreetit tutkimus- ja kehittämishankkeet työelämässä toimiessaan. Opiskelija osoittaa osaavansa viestiä suullisesti ja kirjallisesti tutkimus- ja kehittämishankkeen tuloksista ja niiden hyödyntämismahdollisuuksista eri toimijoille.

AMK opinnäytetyön määritelmän mukaisesti toiminnallisessa opinnäytetyössä tulee näkyä opiskelijan itsenäinen työskentely, kehittävä, kriittinen ja tutkiva työote. Myös toiminnallinen opinnäytetyö on luokiteltavissa tutkimus- tai kehittämishankkeeksi. Lisäksi opinnäytetyö on näyte opiskelijan viestintäosaamisesta

Ylemmän AMK tutkinto-ohjelman opiskelija osoittaa kykenevänsä  työelämän kehittämistehtävänä toteutettavassa opinnäytetyössään soveltamaan tutkimustietoa ja käyttämään valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Hän osoittaa omaavansa valmiuden itsenäiseen ja vaativaan asiantuntijatyöhön.

YAMK opinnäytetyössä korostuu näyttöön perustuvan tiedon / tutkimustiedon soveltaminen ja opinnäytetyöhön valittujen menetelmien perusteltu ja itsenäinen käyttäminen. YAMK opinnäytetyö osoittaa opiskelijan kykenevän vaativan tason asiantuntija työhön työelämän kehittäjänä.

Projektiraportin ja opinnäytetyön eroja voidaan tarkastella, kun verrataan raporttien perusrakenteita keskenään. Projektiraportti on usein lyhyt ja tiivis selvitys siitä miksi ja miten projekti toteutettiin ja mitkä olivat projektin tulokset ja niiden hyödynnettävyys. Projektiraporti laaditaan usein rahoittajan antaman mallin mukaan tai suoraan rahoittajan tietokantaa. Projektiraportit sisältävät myös talous- ja julkaisuraportit. Opinnäytetyöt ovat laajempia ja sisältävät teoreettiset lähtökohdat, menetelmän, aineiston keruun ja analyysi, tulosten tai tuotoksen kuvauksen, sekä pohdinnan. Pohdinnassa tarkastellaan saatuja tulosta tai tuotosta suhteessa opinnäytetyön teoreettisiin lähtökohtiin. Lisäksi opinnäytetöissä pohdinta osiossa on mukana myös opinnäytetyön luotettavuuden ja eettisyyden tarkastelun.

Sisältö vertailu

 

Kuva 2. Projektiraportin ja erilaisten opinnäytetöiden rakenteiden vertailu

 

Kirjallisuutta:

Kananen, J. 2015. Opinnäytetyön kirjoittajan opas. Näin kirjoitan opinnäytetyön tai pro gradun alusta loppuun. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kananen, J. 2015. Kehittämistutkimuksen käytännön opas: Miten kirjoitan kehittämistutkimuksen vaihe vaiheelta.

Kehittämistutkimus opetusalalla. 2013. Toim. J. Pernaa. Jyvaskyla: PS-kustannus.

Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2014. Kehittämistyön menetelmät : uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Helsinki: SanomaPro. 3 uud. p.

Silfverberg, P. 2007. Ideasta projektiksi: projektityön käsikirja. Helsinki: Edita Publishing Oy.

Toikko, T. & Rantanen, T. 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Tampere: Tampereen yliopistopaino Oy.