Opinnäytetyön raportointi, esittäminen ja julkaiseminen

Opinnäytetyön raportointi pitää sisällään opinnäytetyön kokonaisuuden: Kansilehti, kuvailulehdet suomeksi ja englanniksi, sisällysluettelo, johdanto-osa, teoreettinen osa, toteutusosa (menetelmät, aineistonkeruu ja aineiston analyysi), tulokset/tuotos, pohdinta (keskeisten tulosten tarkastelua, opinnäytetyön eettisyys, opinnäytetyön luotettavuus, johtopäätökset ja kehittämisehdotukset), lähteet, liitteet. Opinnäytetyö raportoidaan noudattaen JAMKn raportointiohjeita. Opinnäytetyön raportointiohjeet on löydettävissä avoimissa oppimateriaaleista. Ennen opinnäytetyön esitystilaisuutta opiskelijan tulee kirjoittaa kypsyysnäyte. AMK tutkinnoissa se on…

Jatka lukemista