Yksilö- ja ryhmäohjaus opinnäytetyön eri vaiheissa

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa uudistettiin opinnäytetyöprosessia OPS2015 – kehittämisen yhteydessä. Opinnäytetyö (AMK 15 op ja YAMK 30 op) jaettiin kahteen opintojaksoon sekä AMK että YAMK tutkinto-ohjelmissa. Lisäksi AMK opinnäytetyön kanssa synkronoidaan tiiviimmin Tutkimus- ja kehittäminen – opintojakso, tiedonhaun, tekstinkäsittelyn ja tekstintuottamisen työpajat. (Kuvio 1.) Uudistuksen tavoitteena on, että tutkimus- ja kehittämisopinnot palvelevat paremmin opiskelijaa opinnäytetyön tekemisessä, selkiyttää…

Jatka lukemista

Vertaisohjaus opinnäytetyöprosessin tukena

Vertaisohjauksella opinnäytetyöprosessissa tarkoitetaan samassa opiskelutilanteessa ja samankaltaisten haasteiden parissa työskentelevien opiskelijoiden, vertaisten, vastavuoroista kokemusten vaihtoa ja dialogista keskustelua. Se on yhdessä tekemistä, ajatusten vaihtamista, kyseenalaistamista, innovointia sekä osaamisen ja erilaisten vaihtoehtojen esille tuomista. Ohjaustilanteissa opitaan, saadaan onnistumisen kokemuksia ja rohkaistutaan ajattelemaan toisin, kyseenalaistamaan ja kokeilemaan uusia näkökulmia. Kehittävä vertaisohjaus on kiinteä osa opinnäytetyöprosessia. Kehittävä vertaisohjaus…

Jatka lukemista

Opiskelijan motivaatio ja opinnäytetyöprosessi

Alavaikko (2005) tarkastelee artikkelissaan opiskelijan motivaatiota opinnäytyöprosessin aikana soveltamalla Yeugin (2004)  motivaatiokarttaa. Yeugin (2004) on muodostanut moniulotteisen motivaatiokartan tutkiessaan motivaatiota osallistua vapaaehtoistyöhön. (Ks. Kuvio 1.) Yeugin (2004) on muodostanut moniulotteisen motivaatiokartan tutkiessaan motivaatiota osallistua vapaaehtoistyöhön. Kuvio 1. Mukaeltu Yeungin motivaatiokartta (2004,34) Pohdinta-toiminta –ulottuvuus Opinnäytetyöprosessin aikana opiskelijalla esiintyy Alavaikon (2009) mukaan pohdinnan ulottuvuudella sekä hiljaista sekä…

Jatka lukemista