Opinnäytetyön raportointi, esittäminen ja julkaiseminen

Opinnäytetyön raportointi pitää sisällään opinnäytetyön kokonaisuuden: Kansilehti, kuvailulehdet suomeksi ja englanniksi, sisällysluettelo, johdanto-osa, teoreettinen osa, toteutusosa (menetelmät, aineistonkeruu ja aineiston analyysi), tulokset/tuotos, pohdinta (keskeisten tulosten tarkastelua, opinnäytetyön eettisyys, opinnäytetyön luotettavuus, johtopäätökset ja kehittämisehdotukset), lähteet, liitteet. Opinnäytetyö raportoidaan noudattaen JAMKn raportointiohjeita. Opinnäytetyön raportointiohjeet on löydettävissä avoimissa oppimateriaaleista. Ennen opinnäytetyön esitystilaisuutta opiskelijan tulee kirjoittaa kypsyysnäyte. AMK tutkinnoissa se on…

Jatka lukemista

Kypsyysnäyte

Kypsyysnäytteen kirjoittaminen perustuu asetukseen ammattikorkeakouluista (1129/2014) 8 § ”Tutkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Ammattikorkeakoulu päättää kypsyysnäytteestä silloin, kun opiskelijalta ei vaadita 7 §:n 1 momentissa tarkoitettua kielitaitoa.” ) Tuo 7§:n 1 momentti ”ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin…

Jatka lukemista