Opinnäytetyön arviointi

Opinnäytetyön uudistetut arviointikriteerit otettiin käyttöön syksyllä 2014 sekä AMK että YAMK opinnäytetöiden arvioinnissa. Uusituissa arviointikriteereissä otettiin paremmin huomioon  tutkimukselliset kehittämistoimintaan painottuvat entisten niin sanottujen  toiminnallisten opinnäytetöiden arviointi. Arviointikriteereitä käytetään kaikkien opinnäytetöiden arvioinnissa niiden toteutusmuodosta riippumatta. JAMKssa opinnäytetyön arviointi perustuu asetettuihin arviointikriteereihin ja on luonteeltaan laadullista ts. eri osioista ei lasketa matemaatista keskiarvoa. JAMKssa ei myöskään ole käytössä…

Jatka lukemista

Työelämän ohjaajan/mentorin rooli opinnäytetyön prosessin aikana

Frilander-Paavilainen (2006) on väitöskirjassaan esittänyt viisi kategoriaa, jotka kuvaavat työelämäohjaajan toimintaa asiantuntijuuden kehittämiseksi opinnäytetyöprosessin aikana. Nämä kategoriat ovat: dialoginen reflektointi, opiskelijan vastuuttaminen, yrityksen tavoitteiden saavuttaminen, opinnäytetyöprosessin haltuunottaminen ja yhteistyötä ja verkottumista. Dialoginen reflektointi kuvastaa työelämäohjaajan oppimisympäristöajattelua ja siihen liittyvää oppimisfilosofiaa. Opinnäytetyöntekijällä ja työelämän ohjaajalla on opinnäytetyöprosessin aikana yhteisiä tapaamissa, joissa he keskustelevat opinnäytetyöhön liityvistä kysymyksistä. Työelämän ohjaaja…

Jatka lukemista

Vertaisohjaus opinnäytetyöprosessin tukena

Vertaisohjauksella opinnäytetyöprosessissa tarkoitetaan samassa opiskelutilanteessa ja samankaltaisten haasteiden parissa työskentelevien opiskelijoiden, vertaisten, vastavuoroista kokemusten vaihtoa ja dialogista keskustelua. Se on yhdessä tekemistä, ajatusten vaihtamista, kyseenalaistamista, innovointia sekä osaamisen ja erilaisten vaihtoehtojen esille tuomista. Ohjaustilanteissa opitaan, saadaan onnistumisen kokemuksia ja rohkaistutaan ajattelemaan toisin, kyseenalaistamaan ja kokeilemaan uusia näkökulmia. Kehittävä vertaisohjaus on kiinteä osa opinnäytetyöprosessia. Kehittävä vertaisohjaus…

Jatka lukemista