Soveltavasta tutkimuksesta

Mitä soveltava tutkimus on?

Tilastokeskuksen (2014) määritelmän mukaan ”Soveltava tutkimus tarkoittaa toimintaa uuden tiedon saavuttamiseksi, joka ensisijaisesti tähtää tiettyyn käytännön sovellutukseen.”

 1. Tutkimus voidaan luokittaa perustutkimukseen, kokeelliseen tutkimukseen ja soveltavaan tutkimukseen.
 2. Tieteenaloja ovat: luonnontieteet, tekniset tieteet (konetekniikka, teknologia), lääketiede ja terveystieteet, maataloustieteet, sosiaalitieteet ja humanistiset tieteet.

Miten soveltavaa tutkimusta yleensä määritellään:

– Soveltavassa tutkimuksessa pääpaino on käytännön ongelmien ratkomisessa ja ratkaisujen löytämisessä

– Tutkimus, jossa sovelletaan olemassa olevaa tietoa esimerkiksi jonkin käytännön sovelluksen kehittämiseen

– Usein yhdistetään soveltava tutkimus ja kehittämistoiminta

– Soveltavassa tutkimuksessa käytetään osittain samoja menetelmiä kuin perustutkimuksessa, mutta erityisesti esimerkiksi liiketoiminnan tai asiakas- /potilaslähtöisiin tarpeisiin

– Tutkimussuunnitelma/protokolla on usein joustava, kuitenkin niin, että metodologinen läpinäkyvyys on ratkaisevan tärkeää

– Tulosten implisiittiset (epäsuorasti, kätketysti ilmaistut) edellytykset tuodaan esille suhteessa käytettyyn metodologiaan (lähdeviitteet oleellisen tärkeä)

Lähteet:

Miettinen, R. & Tuunanen, T. 2010. Perus- ja soveltava tutkimus tiedepolitiikan luokittelukategorioina ja retorisina resursseina. Tiedepolitiikka 3/ 2010.

OECD 1962: The Measurement of Scientific and Technological Activities: Proposed Standard Practice for Research and Development. DAS/PD/62.47. OECD, Paris.

Tilastokeskus 2014.

 

Esimerkkejä soveltavasta tutkimuksesta

1. Malli

 • Toiminnan mallintaminen
 • Räätälöity sovellus mallista/ tuotteesta
 • Yhtenäisen toimintamallien luominen
 • Mallin tai tuotteen uudistaminen

2. Prosessit

 • Työprosessien selkiyttäminen, kehittäminen ja laadun varmistaminen
 • Uuden työtavan tai menetelmän käyttöönotto
 • Uuden työmenetelmän kehittäminen
 • Toiminnan tehostaminen ja laadun kehittäminen
 • Työprosessien dokumentointi, kuvaaminen ja laadun parantaminen

3. Innovaatiotoiminta

 • Uuden tiedon tuottaminen
 • Ennakointitiedon tuottaminen
 • Innovaation uutuusarvo
 • Innovaation laajempi käyttö
 • Innovaatio toiminnan laadun parantajana
 • Innovaation käytön ja kehittämisen hyödyt

( Lähde Hopia ym 2012.Kohti oppivaa Keski-Suomea. Soveltava tutkimus- ja kehittämistyö ylempien ammattikorkeakoulututkintojen opinnäytetöissä. Jyväskylän ammattikorkeakoulun raportteja-sarja. www. jamk.fi/julkaisut)

 

Millaista aluekehitystä ja työelämää tukeva soveltava tutkimus- ja kehitystyö on JAMKissa

Dia1Dia2