Yksilö- ja ryhmäohjaus opinnäytetyön eri vaiheissa

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa uudistettiin opinnäytetyöprosessia OPS2015 – kehittämisen yhteydessä. Opinnäytetyö (AMK 15 op ja YAMK 30 op) jaettiin kahteen opintojaksoon sekä AMK että YAMK tutkinto-ohjelmissa. Lisäksi AMK opinnäytetyön kanssa synkronoidaan tiiviimmin Tutkimus- ja kehittäminen – opintojakso, tiedonhaun, tekstinkäsittelyn ja tekstintuottamisen työpajat. (Kuvio 1.) Uudistuksen tavoitteena on, että tutkimus- ja kehittämisopinnot palvelevat paremmin opiskelijaa opinnäytetyön tekemisessä, selkiyttää opinnäytetyöprosessi opiskelijalle ja edistää opinnäytetöiden valmistumista.  Opinnäytetyön opintojaksokuvauksiin on kirjoitettu kuormittavuus osioon opinnäytetyöseminaari sekä webinaarit, joita voidaan käyttää monimuoto-opiskelijoille. Uuden käytännön toteuttaminen alkaa syksystä 2015.

Opinnäytetyönprosessi

Kuvio 1. AMK opinnäytetyöprosessin ja Tutkimus- ja kehittämisopintojen synkronointi OPS2015

Tutkimus- ja kehittämisopintojen synkronointi Opinnäytetyö, osa 1:n kanssa edellyttää tarkkaa aikataulusuunnittelua ja yhteistyötä toteutuksesta vastaavien opettajien, kirjaston ja kielikeskuksen kanssa. Alla olevassa kuviossa 2. on mallinnettu esimerkinomaisesti Hyvinvointiyksikössä syksyllä 2015 käynnistyvää AMK opinnäytetyön prosessia, jossa tutkimus- ja kehittämisopinnot, opinnäytetyöseminaarit ja työpajat ovat sykronoitu yhteen.  Tämä prosessi kestää 8-12 viikkoa. Lisäksi monimuoto-opiskelijoille toteutetaan verkkopainotteinen opinnäytetyön ohjaus, jossa seminaarien tilalla voidaan pitää on-line webinaareja.

 

 

Kuvio 2. Opinnäytetyö, osa 1 ja Tutkimus- ja kehittäminen -opintojaksojen synkronointi
case Hyvinvointiyksikkö syksy 2015

Opiskelijan opinnäytetyöprosessi jatkuu hyväksytyn opinnäytetyön suunnitelman ja teoreettisen viitekehyksen jälkeen  tai osittain samanaikaisestin aineiston keruun ja analyysin, käytännön toiminnan, pilotointien yms. vaiheilla jatkuen aina opinnäytetyön kirjoittamiseen ja esittämiseen sekä kypsyysnäytteen kirjoittamiseen. Opinnäytetyön ohjausta on hyvä jatkaa myös tässä toisessa vaiheessa sekä opinnäytetyöseminaareissa ryhmäohjauksella että tarvittaessa opinnäytetyön yksilöohjauksilla. Opiskelijat tarvitset edelleen ohjausta ja jäsentämistä opinnäytetyön ohjaajiltaan sekä vertaisiltaan kuten ensimmäisessä vaiheessa. Kuviossa 3 on hahmoteltu esimerkinomaisesti Opinnäytetyö, osa 2. jäsentyminen opinnäytetyöseminaarien ja työpajojen osalta. Osalle opiskelijoista opinnäytetyöseminaarit ja työpajat ovat riittäviä ohjaustapahtumia, mutta osa saattaa tarvita niiden tueksi myös yksilöllisempää ohjausta.

 

 

AMK opinnäytetyö osa 2 HYVI

Kuvio 3. Opinnäytetyö, osa 2:n opinnäytetyöseminaarit ja työpajat

YAMK opiskelijoille olemme pitäneet Hyvinvointiyksikössä monialaisia yhteisiä opinnäytetyön seminaaripäiviä, joissa alussa oli aina yhteinen teema, joka johdatteli pienryhmien toimintaa seminaaripäivän aikana. Opiskelijat kokivat nämä opinnäytetyöseminaaripäivät hyvinä ja ne auttoivat opiskelijoita jumitilanteista sekä edistivät opinnäytetyön valmistumista. Opinnäytetyöseminaarit oli aikataulutettu ja teemoitettu etukäteen, jolloin seminaarit muodostivat opiskelijoille jäsennyksen miten kullekin seminaaripäivälle tuli valmistautua. Seminaaripäivään osallistui usein opiskelijoita, jotka olivat opinnäytetyössään eri vaiheissa. Tällöin opiskelijat jaettiin vaiheiden mukaisesti pienryhmiin, joita ohjasi yksi opettaja. Näin pystyttiin vastaamaan jokaisen  opiskelijan tarpeeseen ja autettiin jokaista eteenpäin seuraavaan vaiheeseen. Näiden opinnäytetyöseminaaripäivien suurin anti opiskelijalle oli dialogi vertaisten kanssa. Opiskelijat sparrasivat toinen toistaan erinomaisesti oppien samalla myös toistensa opinnäytetyöprosesseista (vrt. opiskelijan motivaatio opinnäytetyöprosessin aikana antamisen-saamisen -ulottuvuus).