Opinnäytetyön ohjaaminen

Tässä osiossa tarkastellaan opinnäytetyön ohjaukseen liittyviä kysymyksiä opinnäytetyön ohjauksesta,  ohjaussuhteesta, opiskelijan motivaatiosta sekä ryhmä-ja yksilöohjauksesta opinnäytetyöprosessin aikana Jyväskylän ammattikorkeakoulussa uudistetun Opinnäytetyö -osaamisalueen näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan työelämäyhteistyötä opinnäytetyöprosessin aikana.

Opinnäytetyön on näyte opiskelijan osaamisen kehittymisestä asiantuntijatasolle.
”AMK opiskelija kykenee tuottamaan omalta ammattialueeltaan itseään, työyhteisöä ja alaa kehittävän opinnäytteen. Hän hallitsee kriittisen tutkivan työnotteen sekä kykenee itsenäiseen ja päämäärätietoiseen työskentelyyn toteuttaessaan konkreetit tutkimus- ja kehittämishankkeet työelämässä toimiessaan. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti tutkimus- ja kehittämishankkeen tuloksista ja niiden hyödyntämismahdollisuuksista eri toimijoille.”

”Ylempi AMK opiskelija kykenee työelämän kehittämistehtävänä toteutettavassa opinnäytetyössään soveltamaan tutkimustietoa ja käyttämään valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Hänellä on valmius itsenäiseen ja vaativaan asiantuntijatyöhön.”

Opinnäytetyössään opiskelija oppii korkeakoulumaista, akateemista tiedon tuottamista. Tieteellisen tiedon yleisesti hyväksyttyjä kriteereitä ovat perusteltavuus, objektiivisuus ja kommunikoitavuus. Perusteltavuus opinnäytetyössä tarkoitaa sitä, että opiskelija kuvaa opinnäytetyönsä lähtökohdat perustellusti. Hän käyttää valitsemiaan kehittämis- ja tutkimustehtäviä systemaattisesti ja argumentoi väitteensä. Opinnäytetyössä on löydettävissä perustelut opiskelijan tekemille valinnoille.

Objektiivisuus opinnäytetyössä on opiskelijan irroittautumista henkilökohtaisista ja tietoisista intresseistä. Opinnäytetyöntekijä on myös tietoinen siitä, että opinnäytetyössä ilmiötä voidaan tarkastella vain tietystä näkökulmasta. Objektiivisuudessa pyritään perusteltuun, eri tavoin koeteltuun ja rajansa tunnistavaan tietoon.

Kommunikoitavuus tarkoittaa opinnäytetyön tulosten julkaisemista ja niiden asettamista julkisesti arvioitavaksi. Opinnäytetyö prosessissa tämä tarkoittaa opinnäytetyön julkista esittämistä ja hyväksytyn opinnäytetyön julkaisemista Theseus-tietokannassa. Opinnäytetyön raportissa opiskelijan tulee kuvata tehtyjen valintojen, käsitteiden ja  menetelmällisten ratkaisujen kertomista lukijalle. Eritysesti tulosten kannalta keskeiset valinnat tulee tehdä lukijalle näkyväksi. Myös opinnäytetyön eri vaiheet tulee kuvata huolellisesti. Osa kommunikoitavuutta on se, että opiskelija osallistuu aktiivisesti keskustellen opinnäytetyöseminaareihin.

Aikaisemmin toistettavuus on ollut tieteellisyyden kriteerinä. Tätä kohtaan on esitetty kriteeriä erityisesti ihmistieteiden puolella. Opinnäytetyön näkökulmasta on tärkeätä, että lukija vakuuttuu tiedon oikeellisuudesta, sen pohjalta mitä on lukenut ja ymmärtänyt tiedon tekemisen tavasta. Opinnäytetyöstä löytyy keskeiset valinnat ja niiden perustelut.

Aiemman tiedon käyttäminen ja tekijyyden tunnustaminen kuuluu opinnäytetyöhön. Tämä näkyy sovittujen lähdeviittausmerkintöjen käyttämisenä.

Lähde:
Ronkainen, S., Pehkonen, L., Lindblom-Ylänne, S. & Paavilainen, E. 2013. Tutkimuksen voimasanat. Helsinki:SanomaPro Oy.