Opinnäytetyön arviointi

Opinnäytetyön uudistetut arviointikriteerit otettiin käyttöön syksyllä 2014 sekä AMK että YAMK opinnäytetöiden arvioinnissa. Uusituissa arviointikriteereissä otettiin paremmin huomioon  tutkimukselliset kehittämistoimintaan painottuvat entisten niin sanottujen  toiminnallisten opinnäytetöiden arviointi. Arviointikriteereitä käytetään kaikkien opinnäytetöiden arvioinnissa niiden toteutusmuodosta riippumatta.

JAMKssa opinnäytetyön arviointi perustuu asetettuihin arviointikriteereihin ja on luonteeltaan laadullista ts. eri osioista ei lasketa matemaatista keskiarvoa. JAMKssa ei myöskään ole käytössä painokertoimia eri osa-alueiden arvottamiseksi.

Opinnäytetyöt ovat luonteeltaan joko kehittäviä (ns. toiminnalliset, produktiot, tuotteistamiset jne.) tai tutkimuksellisia. Ylemmän AMK:n opinnäytetöissä on aina mukana tutkimuksellinen ote oli sitten kyseessä kehittämistoiminta tai soveltava tutkimus. Arviointikriteerit on laadittu siten, että jokainen kohta soveltuu sekä tutkimukseen että kehittämishankkeeseen kuin produktioonkin.

Opinnäytetyön arviointikriteereiden mukaisesti kaikissa opinnäytetöissä tulee kuvata menetelmäosassa opinnäytetyössä käytetty kehittämismenetelmä tai tutkimusmenetelmä sekä kerätty aineisto ja aineiston analyysi. Näiden vaiheiden kautta syntyy joko opinäytetyön tuotos tai opinnäytetyön tulokset, riippuen siitä onko kyseessä enemmän  kehittävä (ent. toiminnallinen) vai tutkimuksellinen opinnäytetyö.

Opinnäytetyön arviointikriteeristön kaikkien arviointikohtien tulee täyttyä arviointiasteikon hylätty (0) – erinomainen (5) kuvausten mukaisesti. Tutkintosäännön (2019) mukaan opinnäytetyön ohjaajat arvioivat opinnäytetyön arviointikriteereiden mukaisesti ja laativat yhteisen lausunnon opinnäytetyöstä, jonka pohjalta yksikössä nimetty opinnäytetyöryhmä tekee arviointipäätöksen.