Opinnäytetyön tiedonhankinta

 tiedonhankintaprosessi

Kaikkiin opinnäytetöihin kuuluu olennaisena osana mahdollisimman järjestelmällinen tiedonhankinta, joka on aiheeltaan tarkasti määritelty ja rajattu. Tyypillistä tiedonhankinnalle on, että se tarkentuu opinnäytetyön edetessä. Uusia mielenkiinnon kohteita nousee ja aihe rajautuu lisää. Tiedonhankinta on luova prosessi, jossa jo löydetyt lähteet vaikuttavat sekä tehtävän tarkentumiseen että uusien kiehtovien näkökulmien ja tiedonlähteiden etsintään ja löytämiseen. (Raportointiohje luku 2 Tiedonhankinta opinnäytetyöhön)

Kun tehdään järjestelmällistä tiedonhakua opinnäytetyön aiheesta, kannattaa käyttää aikaa tiedonhaun suunnittelemiseen. Silloin aikaa säästyy hakutulosten seulomisessa, kun turhat aiheeseen kuulumattomat tulokset saadaan karsittua tehokkaammin pois. Katso Jyväskylän yliopiston kirjaston Kirjastotuutorin selkeä kuva aiheesta!

Järjestelmällinen tiedonhaku on erityisen olennaista kirjallisuuskatsauksissa. Tiedonhaku ja sen totetutus pitäisi pystyä raportoimaan mahdollisimman selkeästi ja läpinäkyvästi, jotta se olisi toistettavissa uudelleen. Tiedonhaun prosessiin kuuluvat 1) tiedonhaun suunnittelu, 2) tiedonhaun toteutus, 3) hakuprosessin arviointi, 4) saadun tiedon arviointi sekä 5) tiedon soveltaminen.

Tiedonhaun huolelliseen suunnitteluun kuuluvat tiedontarpeen ja tiedon käyttötarkoituksen määrittely, hakuhetkellä käytettävissä olevien resurssien arviointi, tietolähteiden valinta ja niiden sisältöön ja toimintoihin tutustuminen, hakutermien valinta mm. sanastoja hyödyntäen sekä hakustrategian hiominen. Tiedonhaun toteutuksessa hakusanoista muodostetaan kuhunkin tietokantaan toimivat hakulausekkeet, jolloin tiedonhakua mukautetaan tietokantakohtaisesti. Hakusanojen mietinnässä on avuksi käsitekartta tai miellekartta, jota voi myös hyödyntää aiheen rajauksessa. Keskeisiä käsitteitä voi verrata sanastoihin, esim. Finto-palvelun sisältämät YSA, YSO, TERO tai Mesh.

Turun yliopiston kirjaston tiedonhaun videoista voisi olla apua tiedonhaun suunnittelussa ja ohjauksessa. Myös Tampereen yliopiston kirjaston tiedonhaun oppaat ovat helposti verkossa saatavilla.