Opinnäytetyön raportointi, esittäminen, arkistointi ja julkaisu

Opinnäytetyön raportointi

Opinnäytetyön raportointi pitää sisällään opinnäytetyön kokonaisuuden: Kansilehti, kuvailulehdet suomeksi ja englanniksi, sisällysluettelo, johdanto-osa, teoreettinen osa, toteutusosa (menetelmät, aineistonkeruu ja aineiston analyysi), tulokset/tuotos, pohdinta (keskeisten tulosten tarkastelua, opinnäytetyön eettisyys, opinnäytetyön luotettavuus, johtopäätökset ja kehittämisehdotukset), lähteet, liitteet.

Raportoinnissa tulee huomioida myös eettiset periaatteet sekä tietosuoja. Perehdy huolella Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeistukseen, jossa käsitellään mm. tutkittavan itsemääräämisoikeutta, informointia sekä muita yksityisyyden suojaa koskevia tutkimuseettisiä periaatteita (mm. tutkimusaineistojen käsittely ja yksityisyyden suoja tutkimusjulkaisuissa).

Eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä>>>

 Opinnäytetyö ja tietosuoja >>>

Opinnäytetyön raportointiohje >>>

Kypsyysnäyte

Ennen opinnäytetyön esitystilaisuutta opiskelijan tulee kirjoittaa kypsyysnäyte. AMK tutkinnoissa se on sisäinen tiedote, mikä julkaistaan ELMO opiskelijaintrassa ennen opinnäytetyön esitystä. YAMK tutkinnoissa kypsyysnäyte on mediatiedote, mikä voidaan julkaista JAMK.fi sivustolla ennen opinnäytetyön esitystä. Avoimissa oppimateriaaleissa on tarkemmat ohjeet kypsyysnäytteestä.

Esittäminen

Opinnäytetyö esitetään julkisesti, joko JAMKssa opinnäytetyöseminaareissa tai vastaavissa opinnäytetyön esitystilaisuuksissa tai toimeksiantajan luona järjestetyssä tilaisuudessa. Opinnäytetyön esitykset voidaan toteuttaa konferenssityyppisesti 10-15 minuutin esityksinä. Ainakin toisen opinnäytetyönohjaajan olisi hyvä olla mukana seuraamassa opiskelijan opinnäytetyön esitystä joka paikan päällä tai käyttämällä esimerkiksi Skype for Business tai Adobe Connect yhteyksiä.

Opinnäytetyöryhmä

Opiskelija toimittaa opinnäytetyönsä opinnäytetyöryhmälle arvioitavaksi kuukautta ennen käsittelypäivää saatuaan ensin ohjaavalta opettajalta siihen luvan. Esityksen jälkeen opiskelija toimittaa ohjaavalle opettajalle (tai koulutusyksikössä sovitun käytännön mukaisesti) toimeksiantajan lausunnon, itsearvioinnin ja mahdollisen vertaisen tekemän lausunnon. Nämä lausunnot yhdessä opinnäytetyön ohjaajien tekemän lausunnon kanssa  toimitetaan opinnäytetyöryhmän käsittelyyn. Opinnäytetyöryhmän pöytäkirja liitteineen arkistoidaan sähköisesti JAMKin asianhallintaan.

Opinnäytetyön arkistointi

Kaikki opinnäytetyöt arkistoidaan sähköisesti – myös sellaiset, joissa on salassa pidettäviä liitteitä. Huomaathan, että opinnäytetyön arkistointi ja julkaisu ovat kaksi eri asiaa. Opiskelija arkistoi opinnäytetyönsä itse sähköiseen arkistoon sähköisen asioinnin kautta, kun opinnäytetyö on hyväksytty opinnäytetyöryhmässä ja arvosana kirjattu opiskelijarekisteriin.

Opinnäytetyön julkaiseminen Theseus-tietokannassa

Opinnäytetyöt julkaistaan Theseus-tietokannassa, mikä on ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden ja julkaisujen julkaisualusta. Theseus- tietokantaan tallennetaan kaikki julkiset, verkkojulkaisuluvan saaneet opinnäytetyöt. Jos julkisella opinnäytetyöllä ei ole verkkojulkaisulupaa, siitä toimitetaan yksi kappale koulutussihteerille, joka toimittaa ei -julkaisuluvan saaneet työt kirjastoon.

Kaikissa opinnäytetöistä julkaistavissa on vähintään teoreettinen osa, jolloin kaikki opinnäytetyöt tullaan julkaisemaan theseuksessa. Opinnäytetyön ohjauksessa tulee kiinnittää huomiota miten teoreettisessa osassa voidaan säilyttää anonymiteetti ja luottamuksellisuus, jotta opinnäytetöistä voisi sen julkaista. Tunnistettavuudesta ja nimien käytöstä tutkimusjulkaisuissa on aina sovittava tutkittavien kanssa etukäteen ja tämä on dokumentoitava. Tämä tulee huomioida erityisesti silloin, kun verkkojulkaisuluvan saanut opinnäytetyö julkaistaan julkisessa ja avoimessa tietoverkossa (Theseus)