Opinnäytetyön raportointi, esittäminen ja julkaiseminen

Opinnäytetyön raportointi pitää sisällään opinnäytetyön kokonaisuuden: Kansilehti, kuvailulehdet suomeksi ja englanniksi, sisällysluettelo, johdanto-osa, teoreettinen osa, toteutusosa (menetelmät, aineistonkeruu ja aineiston analyysi), tulokset/tuotos, pohdinta (keskeisten tulosten tarkastelua, opinnäytetyön eettisyys, opinnäytetyön luotettavuus, johtopäätökset ja kehittämisehdotukset), lähteet, liitteet.

Opinnäytetyö raportoidaan noudattaen JAMKn raportointiohjeita. Opinnäytetyön raportointiohjeet on löydettävissä avoimissa oppimateriaaleista.

Ennen opinnäytetyön esitystilaisuutta opiskelijan tulee kirjoittaa kypsyysnäyte. AMK tutkinnoissa se on sisäinen tiedote, mikä julkaistaan ELMO opiskelijaintrassa ennen opinnäytetyön esitystä. YAMK tutkinnoissa kypsyysnäyte on mediatiedote, mikä voidaan julkaista JAMK.fi sivustolla ennen opinnäytetyön esitystä. Avoimissa oppimateriaaleissa on tarkemmat ohjeet kypsyysnäytteestä.

Opinnäytetyö esitetään julkisesti, joko JAMKssa opinnäytetyöseminaareissa tai vastaavissa opinnäytetyön esitystilaisuuksissa tai toimeksiantajan luona järjestetyssä tilaisuudessa. Opinnäytetyön esitykset voidaan toteuttaa konferenssityyppisesti 10-15 minuutin esityksinä. Ainakin toisen opinnäytetyönohjaajan olisi hyvä olla mukana seuraamassa opiskelijan opinnäytetyön esitystä joka paikan päällä tai käyttämällä esimerkiksi Skype for Business tai Adobe Connect yhteyksiä.

Opiskelija toimittaa opinnäytetyönsä opinnäytetyöryhmälle arvioitavaksi kuukautta ennen käsittelypäivää saatuaan ensin ohjaavalta opettajalta siihen luvan. Esityksen jälkeen opiskelija toimittaa ohjaavalle opettajalle (tai koulutusyksikössä sovitun käytännön mukaisesti) toimeksiantajan lausunnon, itsearvioinnin ja mahdollisen vertaisen tekemän lausunnon. Nämä lausunnot yhdessä opinnäytetyön ohjaajien tekemän lausunnon kanssa  toimitetaan opinnäytetyöryhmän käsittelyyn.

Opinnäytetyöt julkaistaan Theseus-tietokannassa, mikä on ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden ja julkaisujen julkaisualusta. Se ei ole arkisto. Mikäli opinnäytetyöstä osa on salaiseksi luokiteltavaa (ks. laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta), niin siitä on laadittava salassapitosopimus ja merkittävä kuvailulehdelle ”Muut tiedot” kohtaan mitkä osat ovat salaisia. Kaikissa opinnäytetöistä julkaistavissa on vähintään teoreettinen osa, jolloin kaikki opinnäytetyöt tullaan julkaisemaan theseuksessa. Opinnäytetyön ohjauksessa tulee kiinnittää huomiota miten teoreettisessa osassa voidaan säilyttää anonymiteetti ja luottamuksellisuus, jotta opinnäytetöistä voisi sen julkaista.

Lisäksi opiskelijan tulee muistaa opinnäytetyön tallentaminen sähköiseen arkistoon, sähköisen asioinnin kautta. Sähköiseen arkistoon tallennetaan kaikki opinnäytetyöt myös kokonaan tai osittain salaiset.