Opinnäytetyön aiheen valinta ja rajaus

Opinnäytetyön aiheen valinta ja rajaus
1. Opinnäytetyön aloitus ja aiheen valinta
2. Aiheen rajaaminen – tutkimusongelman määrittely
3. Opinnäytetyön aihe-ehdotus ja opinnäytetyön ohjaajien nimeäminen

Ennen opinnäytetyön aloittamista opiskelijan tulisi pohtia mahdollista opinnäytetyönsä aihetta yhdessä mahdollisen toimeksiantajan kanssa ja käydä keskustelua esimerkiksi oman opettajatutorin tai koulutusvastaavan kanssa. Opinnäytetyön aiheen rajaamisessa opiskelija tarvitsee tukea opinnäytetyötä ohjaavilta opettajilta. Rajaamisessa auttaa myös opinnäytetyöprosessin osana oleva systemaattinen tiedonhaku, jolloin opiskelija pääsee tietokantojen avulla tarkastelemaan mitä aihepiiristä tiedetään ja millaista näyttöä on löydettävissä.

Aiheen rajaamisessa ja tiedonhaun apuna on hyvä käyttää käsitekarttaa, jonka avulla opiskelija voi löytää oman näkökulman opinnäytetyönsä aihepiirin tarkasteluun. Käsitekartan laatimisesta löytyy enemmän vinkkejä systemaattisen tiedonhaun kappaleesta. Opiskelijoille käydään tarkemmin käsitekartan laatimista informaatikon pitämissä tiedonhaun työpajassa. Käsitekartan avulla opiskelija löytää keskeiset hakusanat, joita hän tarvitsee systemaattisessa tiedonhaussa.

Ennen ryhmäohjausten alkua on opiskelijan oppimisen kannalta hyvä, jos hänellä olisi valmiina alusava aiheidea, jota voidaan lähteä jäsentämään ja jalostamaan opinnäytetyöksi.

Mistä opiskelijalle aihe?
Opiskelijoiden kannattaa keskustella asiasta harjoittelu- tai työpaikassaan opinnäytetyön tekemisestä. Opinnäytetyön aiheita löytyy myös JAMKn TKI-hankkeista, joista enemmän tietoa JAMKn www-sivuilta ja projektipäälliköiltä. Lisäksi Osumia.fi tietokantaan yritykset voivat laittaa opinnäytetyöhön liittyviä toimeksiantoja. Opiskelijoiden kannattaa kirjautua Osumia.fi tietokantaan sisälle työnhakijoina ja etsiä opinnäytetyönaihetta. http://www.osumia.fi/

Hyvän opinnäytetyöaiheen kriteereitä:
– ajankohtaisuus
– kiinnostavuus
– aiheen yhteiskunnallinen merkitys
– oman alan näkökulma
– uutuusarvo ja innovatiivisuus
– aiheen tutkittavuus tai soveltuvuus kehittämiseen
– aiheen vaatimat resurssit ja eettiset näkökohdat
– opiskelijan oma mielenkiinto

Aihe-ehdotuksen hyväksyminen ja ohjaajien nimeäminen
Opinnäytetyöstään opiskelija laatii sähköisen opinnäytetyön aihe-ehdotuksen. Aihe-ehdotus tulee esittää hyväksytysti Opinnäytetyö osa 1 opinnäytetyösemiaarissa. Opinnäytetyön aihe-ehdotukset menevät sähköisen asioinnin prosessin mukaisesti koulutuspäällikölle tai koulutusvastaavalle, joka hyväksyy aiheen ja nimeää opinnäytetyön ohjaajat.

Opiskelijan opinnäytetyön ohjaajien nimeämistä varten toimittamasta aihe-ehdotuslomakkeesta on käytävä ilmi opinnäytetyöntekijöiden nimet, yhteystiedot ja koulutusohjelma sekä ryhmä. Lisäksi kullakin opinnäytetyöllä tulee olla toimeksiantaja, jonka yhteystiedot kirjataan lomakkeelle. Opinnäytetyön aiheesta opiskelija kuvaa tavoitetta, motiivia, tietoperustaa, toteutustapaa/menetelmiä ja alustavaa sisältöä. Liitteeksi opiskelija voi kirjoittaa tarkempaa kuvausta tai alustavaa opinnäytetyön suunnitelmaa.

Kaikki opinnäytetyön aihe-ehdotukset arkistoituvat automaattisesti JAMKin asianhallintaan. Lisätietoa aiheesta löydät JAMKin asiakirjahallinnon ohjeista.

Sopimus opinnäytetyöyhteistyöstä
Opinnäytetyön aiheen hyväksymisen ja ohjaajien nimeämisen jälkeen opiskelijan tulee laatia yhdessä toimeksiantajan ja opinnäytetyön ohjaajan kanssa sopimus opinnäytetyöstä.

Mikäli opinnäytetyöhön sisältyy salassa pidettävää tietoa, tulee toimeksiantajan kanssa laatia erillinen liiteaineiston salassapitosopimus. Lisätietoa Opinnäyteyön julkisuus ja salassapito >>>

Toimeksiantaja voi edellyttää erillistä tutkimuslupa-anomusta. Opiskelijan tulee varmistaa tämä ennen kuin voi aloittaa opinnäytetyön tekemisen empiirisen/toiminnallisen vaiheen. Lisätietoa JAMKin tutkimuslupakäytänteistä >>>.