Opinnäytetyö prosessina

Opinnäytetyö on AMK-opiskelijalle ensimmäinen laaja (15 op) oppimistehtävä, jossa hän osoittaa kykenevänsä tuottamaan itseään, työyhteisöään ja alaa kehittävän opinnäytteen. Opiskelija osoittaa hallitsevansa kriittisen tutkivan työotteen sekä kykenevänsä itsenäiseen ja päämäärätietoiseen työskentelyyn. Lisäksi opiskelija osoittaa osaavansa viestiä suullisesti ja kirjallisesti tutkimus- ja kehittämishankkeen tuloksista sekä niiden hyödyntämismahdollisuuksista eri toimijoille.

YAMK-opiskelijalle opinnäytetyö on ensimmäinen pitkäjänteinen (30 op, 1-2 vuotta), vaativa kehittämis-/tutkimustyö, jonka aikana hänen tulee yhteensovittaa opiskelu, työn ja perhe-elämän vaatimukset. Opiskelija osoittaa kykenevänsä työelämän kehittämistehtävänä toteutettavassa opinnäytetyössään soveltamaan tutkimustietoa ja käyttämään valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Opiskelija osoittaa, että hänellä on valmius itsenäiseen ja vaativaan asiantuntijatyöhön.

Opiskelija tarvitsee ohjausta, tukea ja kannustusta tämän vaativan oppimisprosessin aikana.

Opinnäytetyö prosessi jakaantuu työskentelyvaiheisiin, joihin voidaan liittää selkeitä tavoitteita ja aikatauluja, jotka jäsentävät laajaa prosessia pienempinä palasina.

Opinnäytetyön aiheen valinta ja rajaus
1. Opinnäytetyön aloitus ja aiheen valinta
2. Aiheen rajaaminen – tutkimusongelman määrittely
3. Opinnäytetyön aihe-ehdotus ja opinnäytetyön ohjaajien nimeäminen

Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen
1. Opinnäytetyön kehittämis- tai tutkimusongelman määrittely
2. Opinnäytetyön tavoitteet ja kehittämis- tai tutkimustehtävät
3. Teoreettinen viitekehys – keskeisten käsitteiden määrittely
4. Kehittämis- tai tutkimusmenetelmien valinta
5. Aineistonkeruu ja analyysi
6. Opinnäytetyön aikataulu
7. Opinnäytetyön eettisyys (tutkimusetiikka)

Opinnäytetyön empiirinen /toteutusvaihe

Opinnäytetyön raportointi, esittäminen ja julkaiseminen