Opinnäytetyö ja tietosuoja

Tietosuoja opinnäytetyössä koskettaa opinnäytetyötä laativaa opiskelijaa, toimeksiantajaa, mahdollisia tutkimukseen osallistuvia sekä kirjallista opinnäytetyötä tutkimusaineistoineen.

Henkilötietojen käsittely edellyttää käsittelyn suunnittelua, tutkittavien informointia ja käsittelyn dokumentointia myös opinnäytetyötä laadittaessa ja tutkimusaineistoa kerättäessä.

Opiskelijan ei tule tallentaa opinnäytetyöhön opiskelijanumeroaan eikä omia tai muiden yhteystietoja (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite tms.) eikä muita tutkimukseen osallistuvan tunnisteellisia henkilötietoja. Jos opinnäytetyön liiteaineistoon liitetään esimerkiksi kyselytutkimuslomake saatteineen suositellaan, että tunnisteelliset tiedot poistetaan.  Tunnistettavuudesta ja nimien käytöstä tutkimusjulkaisuissa on aina sovittava tutkittavien kanssa etukäteen ja tämä on dokumentoitava. Tämä tulee huomioida erityisesti silloin, kun verkkojulkaisuluvan saanut opinnäytetyö julkaistaan julkisessa ja avoimessa tietoverkossa (Theseus).

Perehdy huolella Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeistukseen (Eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä), jossa käsitellään mm. tutkittavan itsemääräämisoikeutta, informointia sekä muita yksityisyyden suojaa koskevia tutkimuseettisiä periaatteita (mm. tutkimusaineistojen käsittely ja yksityisyyden suoja tutkimusjulkaisuissa).

JAMKIn ohjeet

Ohjeita muualla