Integratiivinen katsaus

Integratiivinen katsaus – ylemmän amk-tutkinnon opinnäytetyönä

Mitä inegratiivinen katsaus on?

Integratiivinen katsaus on erityinen katsausmenetelmä, joka tiivistää viimeisimmän kokemusperäisen ja teoreettisen kirjallisuuden kattavamman ymmärtämisen määrätystä ilmiöstä tai ongelmasta.

Integratiivinen katsaus on mahdollista rakentaa tieteen, tutkimuksen, käytännön tai toimintamallien (toimintaperiaatteiden) lähtökohdista.

Hyvin tehty integratiivinen katsaus esittelee tieteen tilaa, edesauttaa teorian kehittymistä ja on suoraan sovellettavissa käytäntöön ja toimintamalleihin. Integratiivisessa katsauksessa voidaan yhdistää niin teoreettista kuin kokemusperäistäkin kirjallisuutta.

Miten integratiivinen katsaus tehdään?

Integratiivisen katsauksen viisi vaihetta (Whittemore & Knafl 2005, Hopia et al 2015)

a. Selkeä ongelman tunnistus, jonka mukaisesti katsauksen tarkoitus ja toteutus määräytyvät.

b. Kirjallisuuden ja tutkimusten haku, joka kohdistuu ongelman mukaisesti esimerkiksi terveyteen, sairauksiin tai hoitotyöhön.

c. Seuraava vaihe on, kun ongelman kannalta relevantti aineisto on löytynyt, aineiston arviointi, jota varten aineisto luokitellaan kahteen kategoriaan: korkea tai matala relevanssi suhteessa ongelmaan

d. Aineiston analyysi luokittelemalla

e. Esittely, joka tarkoittaa synteesiä kehitetystä mallista ja sen esittelyä. •

Inegratiivisen katsauksen hyödyntäminen työelämän kehittämistehtävässä – yamk  opinnäytetyönä

– Teoriatiedon ja kokemustiedon yhdistäminen toimintamallien ym. kehittämisessä

– Tieteellisen tutkimustiedon tuottaminen sellaiseen muotoon, että sitä voidaan hyödyntää käytännön työssä ja työtapojen kehittämisessä.

– Teoriatiedon hyödyntäminen käytännön ilmiöiden ymmärtämisessä ja jäsentämisessä

– Uuden tutkimustiedon hyödyntäminen

 

Integratiivinen katsaus – ylemmän amk-tutkinnon opinnäytetyönä.

 

yhteistyökuvio 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Yhteistyö opiskelijan työyhteisön ja ammattikorkeakoulun välillä.

 

Integratiivinen katsaus hakukaavio2

Kuvio 2. Hakukaavio