Hakustrategian suunnittelu ja arviointi

Kirjallisuuskatsauksessa on tärkeää, että tiedonhaku on tarkoin suunniteltu ja kirjoitettu hakulausekkeeksi. Hakulauseke muodostetaan ideoiduista sanoista tiedonhaun perustyökalujen avulla:

 • Boolen operaattorit (Boolean operators AND, OR, NOT)
 • sulkeet (parentheses)
 • sanankatkaisut (truncation)
 • fraasit (phrase)
 • läheisyysoperaattorit (proximity operators)

Useimmissa tietokannoissa hakusanojen yhdistelyyn käytetään Boolen operaattoreita. AND-operaattorin avulla voi yhdistää eri hakukokonaisuudet toisiinsa, OR-operaattorilla taas vaihtoehtoiset sanat. Hyvä nyrkkisääntö on, että hakulausekkeessa ei ole enempää kuin korkeintaan kolme AND-operaattoria. NOT-operaattorilla voi sulkea hakutuloksista jotain pois, mutta sen käytössä pitää olla erittäin varovainen. Esimerkiksi NOT cancer poistaa myös hakutulokset, joissa mainitaan sanayhdistelmä cancer free.  (Lehtiö, Johansson 2016, 38-39)

Jokainen tietokanta toimii vähän eri tavalla, siksi perushakulauseke täytyy muokata jokaiseen tietokantaan sopivaksi. Haun mukauttaminen eri tietokantoihin on kuvattava riittävän selvästi. Haun mukauttamisessa otetaan huomioon kunkin tietokannan ominaisuudet, kuten hakusanan katkaisumerkki, tietokannan sisältämän sanasto,  fraasien hakemistavat, tietokannan mahdollistamien operaattoreiden, kuten Boolen operaattorit tai läheisyysoperaattoreiden (NEAR) hyödyntäminen. Kannattaa tarkistaa aina tietokannan tarkemmat ohjeet.  (Vrt. Lehtiö, Johansson 2016, 42-43). Monessa tietokannassa voi hakuhistoria-näkymässä yhdistellä eri hakukokonaisuudet eri riveiltä AND tai OR-operaattoreilla.

Arviointilistan avulla voidaan tiedonhaun strategiaa arvioida testihakujen jälkeen, ennen kuin varsinaiset tiedonhaut toteutetaan. Hakusanojen valinnassa on mietittävä, käyttääkö asiasanaa ja/tai omaa termiä yhdistellen. Joskus voi olla hyötyä asiasanastojen hierarkiarakenteesta, jossa esitetään laajemmat ja suppeammat käsitteet. Jos esimerkiksi aiheen kannalta keskeinen käsite ei löydy asiasanastosta tai tietokannan hakusanalistoista, voi miettiä, olisiko astetta yleisempi käsite hyvä hakuun, jolloin tarkempaa termiä käytettäisiin sisäänottokriteerinä. Esimerkkinä kuntoutus laajempi hakutermi, sosiaalinen kuntoutus sisäänottokriteeri, jolla rajataan muut kuntoutuksen lajit pois otsikkotasolla sekä tiivistelmistä valittaessa. Kaikkea ei ehkä kannata kasata monimutkaisiksi hakulausekkeiksi vaan hyödyntää kolmiportaista seulontaa (otsikko, asiasanat ja tiivistelmä, kokoteksti) sisäänotto- ja poissulkukriteereiden avulla (vrt. Valkeapää 2016, 56-58, 61-62).

Lehtiö, L. & Johansson, E. 2016. Järjestelmällinen tiedonhaku hoitotieteessä. Julkaisussa: Kirjallisuuskatsaus hoitotieteessä. Turku: Turun yliopisto, 35-55.
Valkeapää, K. 2016. Tutkimusaineiston valinta systemaattisesssa kirjallisuuskatsauksessa. Julkaisussa: Kirjallisuuskatsaus hoitotieteessä. Turku: Turun yliopisto, 56-66.

Kirjallisuuskatsauksen hakustrategian arviointilista avuksi

Tutkimuskysymyksen muotoilu (esim. PICO apuna) :

 • Vastaako hakustrategia tutkimuskysymystä?
 • Ovatko hakukäsitteet selkeitä?
 • Onko hakukäsitteitä liikaa?
 • Onko jokin hakukäsitteistä liian kapea tai laaja?
 • Tuottaako haku liian paljon tai liian vähän tuloksia?

Boolen operaattorit JA/ AND, TAI/ OR, EI/NOT, sulut ()

 • onko operaattoreiden käytössä korjattavaa?
 • onko sanojen yhdistämisessä suluilla korjattavaa?
 • Jos EI/NOT on käytössä, voiko olennaista rajautua pois?
 • Voisiko JA/AND operaattorin korvata jollakin tarkemmalla (läheisyyshaut)?

Asiasanat (YSA, Mesh, Cinahl headings, ym.)

 • Ovatko asiasanat relevantteja?
 • Puuttuuko joitakin asiasanoja?
 • Onko jokin asiasana liian kapea tai  laaja?  Ovatko laajennukset (explode) ja tarkentimet (subheadings) järkevästi käytössä?
 • Onko haussa sekä asiasanat että vapaan kielen sanat? – jos ei, onko syy järkevästi perusteltu?

Vapaan kielen sanat (free-text, keywords)

 • Onko sanojen vaihtoehtoiset/oikeat kirjoitusasut huomioitu?
 • Onko synonyymit huomioitu?
 • Puuttuuko hakusanan katkaisu tai onko se oikeassa paikassa?
 • Onko lyhenteet aukaistu?
 • Onko käytetty liian laajoja tai selvästi irrelevantteja hakusanoja?

Rajaukset ja filtterit

 • Näyttääkö joku rajauksista tarpeettomalta?
 • Onko filttereitä käytetty aiheen kannalta sopivasti?
 • Puuttuuko joitakin olennaisia rajauksia tai filttereitä?

Hakustrategian mukauttaminen eri tietokantoihin

 • Onko tietokantoja valittu sopivasti? Huom! useampi ulkomainen myös!
 • Voiko hakija osoittaa hakustrategian soveltumisen eri tietokantoihin?
 • Onko hakustrategian sovellukset eri tietokantoihin saatavilla /näkyvillä arvioitavaksi?

Lähde: McGowan, J., Sampson, M. & Lefebvre, C. 2010. An Evidence Based Checklist for the Peer Review of Electronic Search Strategies (PRESS EBC). Evidence Based Library and Information Practice 5.1, 149–154.  Soveltaen suomentanut Arja Kunnela 4/2014.