Johdanto

Opinnäytetyön ohjauksen käsikirja on tarkoitettu kaikkien opinnäytetöiden ohjaajien käyttöön sekä AMK että YAMK tasoille. Käsikirjan osia päivitetään lukuvuoden 2021-2022. Otsakekuvan valokuvaaja Jari Kuskelin Jyväskylän Taidemuseo.

tietokone, opiskelija, opiskelu

Opinnäytetyön tekeminen on opiskelijalle haasteellisin ja laajin kirjallinen oppimistehtävä opintojen aikana. Opinnäytetyön tekemisessä yhdistyvät opiskelijan osaamistavoitteena tutkimus-/kehittämishankkeen prosessin oppiminen ja asiatyylisen kirjoittamisen oppiminen sekä toisaalta opinnäytetyön prosessiin liittyvät tavoitteet asiantuntijuuden kehittymisestä. Opinnäytetyön haasteellisuus ja toisaalta myös vaikeus aloittaa ja saattaa prosessi loppuun näkyy muun muassa opintojen jatkoaikahakemuksissa. Lähes puolet jatkoaikaa anoneista opiskelijoista kertoo syyksi opinnäytetyön keskeneräisyyden tai eivät ole sitä saaneet aloitettua opinto-oikeusajan puitteissa. 

Opinnäytetyön ohjaajan käsikirjan tarkoituksena on tukea ohjaajia opinnäytetyön ohjaukseen liittyvissä kysymyksissä erityisesti opinnäytetyössä käytettyjen menetelmien osalta sekä jakaa ohjauksessa käytettyjä hyviä käytäntöjä. Opinnäytetyön ohjauksessa kannattaa hyödyntää sekä pienryhmä- että yksilöohjausta. Pienryhmäohjauksissa opiskelijoille mahdollistuu sekä vertaistuki että yhdessä oppiminen. Opetusteknologian kehittyminen puolestaan mahdollistaa erilaisten monikanavaisen ohjauksen. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on otettu käyttöön elokuussa 2021 Wihi-järjestelmä, jossa opinnäytetyönprosessin ohjaus- ja hallinta on yhdessä paikassa. Tämän järjestelmän käyttöönoton myötä on voitu yhdenmukaistaa ja yksinkertaistaa opinnäytetyön prosessia.

Opinnäytetyö eri koulutustasoille

Opinnäytetöitä tai niihin rinnastettavia kehittämistehtäviä tehdään eri koulutustasoilla, jolloin niillä on EQF vaatimusten mukaisesti erilaiset tavoitteet. Opinnäytetyön ohjaajan on tärkeätä tiedostaa mikä on eri koulutustasoilla tehtyjen opinnäytetöiden välinen ero, jotta ymmärtää ohjatessaan mitä edellytetään AMK opinnäytetyöltä ja mitä edellytetään ylemmän AMKn opinnäytetyöltä. Alla on kuvattu ammatillisen perustutkinnon (EQF4), AMK tutkinnon (EQF6) ja YAMK tutkinnon (EQF7) tasoilla tehtävien opinnäytetöiden vaatimuksia.

Ammatillinen perustutkinto (EQF4)
Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan kokoavan opinnäytteen, joka voi olla esimerkiksi tuote, työnäyte, portfolio tai esitys. Opiskelija tunnistaa keskeiset ammatilliset vahvuutensa ja kehittää opinnäytettä tehdessään luovuuttaan, innovatiivisuuttaan sekä edistää ammatillista kasvuaan. Hän esittelee ja arvioi opinnäyteteensä sekä sen suunnittelun ja toteutuksen. Opiskelija edistää opinnäytetyöllään omaa työllistymistään. Koulutuksen järjestäjä päättää opinnäytetyön toteutustavan.

Ammattikorkeakoulututkinto (AMK, EQF6)
Opiskelija kykenee tuottamaan omalta ammattialueeltaan itseään, työyhteisöä ja alaa kehittävän opinnäytteen. Hän hallitsee kriittisen tutkivan työotteen sekä kykenee itsenäiseen ja päämäärätietoiseen työskentelyyn toteuttaessaan konkreetit tutkimus- ja kehittämishankkeet työelämässä toimiessaan. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti hyödyntämismahdollisuuksista eri toimijoille.

Ylempi korkeakoulututkinto (YAMK, EQF7)
Opiskelija kykenee työelämän kehittämistehtävänä toteutettavassa opinnäytetyössään soveltamaan tutkimustietoa ja käyttämään valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Hänellä on valmius itsenäiseen ja vaativaan asiantuntijatyöhön.

Päivitetty 1.10.2021 Sirpa Tuomi