Verkoston tietokäytännöt

Viestintä- ja vuorovaikutusteknologioiden kehittyminen antaa verkostoissa toimimiseen sellaisia mahdollisuuksia, joita ei ollut käytettävissä vielä muutama vuosi sitten. Asiantuntijatyö on tieto- ja osaamisvaltaista. Siksi verkoston toimintatapojen ja -kulttuurin on mahdollistettava tehokas tiedonkulku ja kehittyvät tietokäytännöt. Hyvät tietokäytännöt (mm. tiedon tallentaminen, välittäminen, saatavuudesta ja käytettävyydestä huolehtiminen) luovat edellytykset tiedon tuottamiselle, käsittelylle ja uuden tiedon luomiselle – dialogisuudelle ja trialogisuudelle:

  • Dialogin avulla luodaan yhteistä näkemystä verkoston toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Keskeistä ovat yhdessä tekemisen käytännöt ja rakenteet. Verkostossa oppiminen tapahtuu toiminnassa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, jossa kullakin verkoston toimijalla on omat vahvuutensa. Dialogi saattaa toimijat yhteisen ymmärryksen äärelle.
  • Verkoston luovuutta tukee monien eri näkökulmien ja lähtökohtien yhtäaikainen läsnäolo. Moniääninen ja jännitteinen vuorovaikutus ja neuvottelut antavat hedelmällisen pohjan uuden luomiselle. Tämä edellyttää riittävää yhteistä aikaa ja työstämistä ja kohtaamisen foorumeita niin verkossa kuin kasvokkain.
  • Trialogi nostaa keskiöön yhteisen tiedon luomisen: verkosto luo ja kehittää systemaattisesti ja yhteistoiminnassa uutta tietoa ja yhteisiä tuotoksia. Trialogi vie verkoston oppimisen syvemmälle, uudelle tasolle. (Paavola & Hakkarainen 2008.)
  • Millaiset toimintatavat ja -malliit tukevat verkoston yhteisen ymmärryksen rakentumista ja uuden tiedon luomista?
  • Miten eri tietokäytännöt toteutuvat tällä hetkellä verkostoissasi?
  • Miten sinä ja verkostosi voisitte kehittää tietokäytäntöjänne?