Luottamuksen rakentaminen

Verkostot tarvitsevat syntyäkseen ja toimiakseen luottamusta, sosiaalista pääomaa. Luottamuksen tarkasteluun on useita näkökulmia. Yleensä verkostoyhteistyö saa alkunsa henkilötasolla toisiinsa luottavien toimijoiden halusta tehdä yhteistyötä. Verkoston toiminnan tavoitteena on, että sen jäsenet voivat luottaa siihen, että kaikki toimijat ovat luottamuksen arvoisia ja että yhteisesti sovitut tehtävät hoidetaan vastuullisesti.

Verkostojen luomisessa ja toiminnassa luottamusta voidaan vahvistaa tietoisesti ja tavoitteellisesti. Harisalo ja Miettinen (2010) kuvaavat luottamuksen rakentumista vaiheittain kehittyvänä prosessina:

Taulukkokuviossa 1. Arviointivaihe, sopimusperusteinen luottamus, ja 2. Tietämisen vaihe, Luottamus kommunikaatioon, ja 3. Yhdenmukaisuuden vaihe, jossa on Luottamus toisten ammattitaitoon ja luottamus muutokseen
Kuvio 1. Luottamus prosessina

Rakentava ja kannustava vuorovaikutus on edellytys sille, että verkostossa toimiminen on ylipäätään mahdollista. Luottamuksen syntymiseen vaikuttavat mm. seuraavat tekijät:

 • toimijoiden välillä on keskinäinen riippuvuus,
 • toiminnalla on yhteinen päämäärä ja tavoitteet,
 • yhteistyö hyödyttää kaikkia osapuolia,
 • osapuolet odottavat toisiltaan myönteistä käyttäytymistä,
 • kaikki toimivat yhteisen tavoitteen mukaan,
 • ymmärretään, että luottamus ei synny pakottamalla ja
 • ollaan tietoisia, että luottamus rakentuu yhteisen toiminnan kautta.

Pelkkä henkilötason luottamus ei riitä pidemmällä aikavälillä pitämään yllä verkostoyhteistyötä. Korkalan (2010) mukaan tasa‐arvoiset ja tavoitteiltaan selkeät verkostot edistävät niissä vallitsevan luottamuksen kohdistumista verkostoon järjestelmänä. Tällöin esimerkiksi verkoston jäsenten vaihtuminen ei vahingoita verkoston toimintaa. Jos toimijoiden motivaatio verkostoyhteistyöhön on heikkoa ja verkosto on rakenteeltaan keskittynyt tai jos verkostossa on toimijoita, joilla on selvästi muita edullisempi verkostoasema, ei toimijoille pääse syntymään luottamusta itse verkostoon. Luottamus kohdistuu tällöin vain tiettyihin yksittäisiin toimijoihin. Tällaisen verkoston toiminta ei ole tuloksellista eikä verkosto yleensä ole kovin pitkäikäinen. Verkoston johtamisen tehtävänä on mahdollistaa sitoutuminen ja luottamuksen kehittyminen, ne ratkaisevat verkoston toimivuuden (Korkala 2010).

Pohdi:

 • Perustuuko verkostojesi toiminta vielä henkilöiden väliseen luottamukseen?
 • Minkälainen vuorovaikutus on edistänyt verkostojesi luottamuksen rakentumista?
 • Minkälaisia luottamukseen liittyviä riskejä verkostojesi toimintaan sisältyy?
 • Miten voit omalla toiminnallasi vahvistaa luottamusta verkostoissasi?