Moniammatillisuus ja monihallinnollisuus

Verkostoja muodostetaan tavoite- ja tehtävälähtöisesti eri periaatteilla monenlaisista lähtökohdista. Tavallinen on tilanne, jossa verkoston jäsenet (organisaatiot) ja toimijat (henkilöt) tulevat eri hallinnonaloilta ja erilaisista työ- ja toimintakulttuureista. Lisäksi toimijoiden ammatilliset taustat voivat poiketa huomattavasti toisistaan. Voi sanoa, että verkostotyössä moninaisuus kohtaa ja monenlaiset rajat tulevat ylitettäviksi. Rajapinnoilla työskentely on parhaimmillaan antoisa ja haastava oppimisen tila.

Moninaisuus on valtava mahdollisuus, josta Nykänen (2010) käyttää termiä tarjouma. Tarjoumalla hän tarkoittaa vuorovaikutuksessa tuotettua tietoa ja toiminnan mahdollisuuksia. Ne voidaan hukata, jos yhteistyössä ei tunnisteta moniammatillisuuden ja -hallinnollisuuden tarjoamia mahdollisuuksia. Yhteisistä tavoitteista huolimatta asioista saatetaan olla vain näennäisen yksimielisiä, mikä johtuu toimijoiden ammatillisesti erilaisista tieto-, tiede- ja juridis-eettisistä taustoista, joista toimijoiden omat merkityksenannot ja tulkinnat aina nousevat. Eroavaisuudet huomataan usein vasta toiminnassa.

kaksi ympyrää, joiden sisällä tekstit kulttuuri, säädökset, organisaatio, toimintatavat. Niiden välillä toisiaan kohti osoittavat nuolet, joissa teksti tarjouma. Ympyröiden välillä on rajapinta, foorumi, oppimisen tila.
Kuvio 2. Moniammatillinen yhteistyö verkoston oppimisen tilana (Nykänen 2010)

Moniammatillisessa ja -hallinnollisessa verkostoyhteistyössä dialogi ja toisten aito kuunteleminen ovat ehdottomia onnistumisen edellytyksiä. Dialogisessa suhteessa kenelläkään ei ole parempaa tai pätevämpää näkökulmaa yhteiseen todellisuuteen. On tärkeää tuntea toisten työ ja avata käsitteitä yhdessä. Moniammatillinen yhteistyö tuottaa syvenevää laatua, mikä kuitenkin edellyttää, että työn päämäärät ja tavoitteet tunnistetaan ja määritellään yhdessä eikä tyydytä vain tietojen vaihtamiseen. (Nykänen 2010.)

Moniammatillinen työskentely rajapinnoilla mahdollistaa jaetun asiantuntijuuden ja sen kehittymisen. Jaetulla asiantuntijuudella tarkoitetaan tiedon hajautumista verkostossa eri toimijoiden kesken, mikä edesauttaa uuden, yhteisen tiedon ja osaamisen rakentumista. Sen ansiosta verkosto kykenee käsittelemään ja ratkaisemaan entistä monimutkaisempia asioita.

Pohdi:

  • Millaisia moniammatillisen ja monihallinnollisen yhteistyön haasteita olet kohdannut? Miten haasteista on selvitty?
  • Mitä hyötyjä näet moniammatillisessa ja -hallinnollisessa yhteistyössä?
  • Mistä näkökulmista tehdään yhteistyön tavoitteenmäärittelyt?
  • Mistä kaikista asioista dialogisuus mielestäsi rakentuu?