Johtaminen ja koordinointi


Palapelin pala Johtamisen peruskysymys kiteytyy kykyyn katsoa asioita hierarkisen vallankäytön sijaan ihmislähtöisesti ja verkottuneesti. Verkostossa johtamisen tehtävänä on luoda organisaation ja verkoston suhteen koherenssia ja moraalista sitoutumista verkoston toimintaan (Fullan 2003):

  • Koherenssin luominen: kokonaiskuvan (”big picture”) ja sen sisällä olevien osien yhteensovittamista siten, että verkoston tavoitteet ja moraalinen pyrkimys yhdistyvät samaan kokonaisuuteen.
  • Moraalinen sitoutuminen: sitoutumista päämäärään ja toimintaan ruohojuuritasolla (valtuutuksen antamista).

Verkoston johtaminen perustuu jaetun johtajuuden ajatukseen: yksittäisen henkilön sijasta verkostoa voi johtaa verkosto-organisaatioiden edustajista koottu ryhmä. Johtajuus eri rooleineen ja vastuineen voi myös muuttua jatkuvasti verkostoitumisprosessin aikana. On tärkeää, että verkosto voi itse määrittää sen, miten sitä johdetaan. (Järvensivu ym. 2010.)

Verkoston johtaminen voidaan nähdä koordinoituna prosessina, jossa verkosto yhteistyössä ratkaisee eteen tulevia luottamus- ja sitoutumishaasteita sekä viime kädessä verkostotyön tuottavuushaasteita. Koordinointi varmistaa käytännön sujuvuuden ja sovittujen toimien toteutumisen. (Järvensivu ym. 2010;
Järvensivu, T., Nykänen, K. & Rajala, R. 2010.)

Pohdi:

  • Minkälaisia kokemuksia sinulla on verkoston johtamisesta / verkostossa johdettavana olemisesta?
  • Mitä ajatuksia jaettu johtajuus sinussa herättää? Mikä toimii, mikä ehkä ei?
  • Miten jaettu johtajuus tukee verkoston päätöksentekoa?