Verkkotehtäviä

Minkälaisia erilaisia verkkotehtäviä voisit opiskelijoillasi teettää? Minkälaisia tehtävätyyppejä voit soveltaa erilaisiin tarkoituksiin ja tavoitteisiin?

Haluatko esim. laittaa opiskelijasi ratkaisemaan ongelmia, pohtimaan todellisen työelämän casejä tai tutkimaan jotain? Onko kyse projektissa tapahtuvasta oppimisesta? Luotatko opiskelijoiden yhteiseen tekemiseen? Kannustatko yhteisölliseen oppimiseen? Luotko kokemuksia, joista opiskelija oppii? Havainnollistatko asiat siten, että oppiminen on mahdollista? Tarjoatko autenttisia materiaaleja?

Itsestä kertominen, aloitusesittely
– Vaihtoehtoja on monia Optimassakin: voit käyttää esittelyyn vaikkapa Optiman päiväkirjatyökalua tai keskustelupalstaa. Tai luo vaikkapa kansio, johon annat opiskelijoille kirjoitusoikeuden, jotta he voivat luoda Optiman videotyökalulla itsestään esittelyvideon. Optiman ulkopuolella vaihtoehtoja on tietenkin vieläkin enemmän!  

Yksin kirjoittaminen
– Optiman päiväkirjatyökalu
– kirjoittaminen tekstinkäsittelyohjelmalla ja tuotoksen palauttaminen vaikkapa palautuslaatikkoon
– omien kansioiden luonti opiskelijoille, jonne voivat palauttaa yhteen paikkaan kaikki opintojakson tuotokset 

Yhdessä kirjoittaminen
– yhteinen kansio esim. ryhmätyötä varten Optimaan
– Optiman päiväkirjatyökalu ryhmäpäiväkirjana
– Google Drive yhteiskirjoittamisen apuna
http://muistio.tieke.fi/

Tiedon kerääminen
– asiantuntijablogien seuraaminen
– useamman blogin seuraaminen syötteiden avulla, esim. www.netvibes.com tai jokin muu syötteenlukija
– Twitter tai jokin muu verkosto

Tiedon jäsentely
– blogit yksin tai yhdessä
– wikit yksin tai yhdessä
– mindmap-työkalut

Muistiinpanot
– jaetut muistiinpanot, Google Drive
– muut muistiinpanosovellukset
– Twitter

Tutkimuksen tekeminen
– suunnittelu
– ohjaus
– tekeminen
– palautteenanto

Käytännön case-opinnot
– teorian linkittäminen käytäntöön
– esim. aikuisopiskelijoiden omien työelämäkokemusten hyödyntäminen
– eri näkökulmien pohdinta ja yhdisteleminen

Linkkilistan kerääminen
– Linkkien kerääminen yksin tai yhdessä ja niiden jakaminen esim. Diigon avulla. Diigon avulla onnistuu myös mm. verkkosivun tekstin alleviivaus ja muistilappujen tekeminen sivuille.  

Lukupiiri
Usuta opiskelijasi vaikkapa omatoimiseen lukupiirin pitämiseen esim. sosiaalisen median työkaluja työdyntäen: tiivistelmiä Google Driveen, ryhmä Facebookiin, yhteinen kirjallisuuswiki…

Ryhmätyöt
– Ryhmäytä opiskelijasi joko kasvoikkain tai verkossa. Vapauta sen jälkeen opiskelijat tuottamaan opintojakson ryhmätyöt parhaaksi katsomallaan tavalla. Yhteisen kirjoittamisen ja työstämisen välineet käyttöön!

Vertaisarviointi
helpota omaa arviointitaakkaasi ja laita yhdeksi opintojakson tehtäväksi (tai vaikka useammaksi!) arvoida toisten tuotoksia
– esim. Google Drive tuotosten jakamiseen, Optiman palautuskansion vertaisarviointi arviointiin

Esseet e-aineistoa hyödyntäen
– Artikkelitietokannat, e-kirjat ja -artikkelit hyötykäyttöön!

Visuaaliset tehtävät
– videot
– kuvapäiväkirja
– kuvatarinat joko piirtäen tai kännykkäkuvin
– mindmapit

Keskustelut
– materiaaliin tai kirjallisuuteen yhdistäen
– liitetiedostojen salliminen, esim. tehtävistä keskusteleminen
– keskustelu kaikkien osallistujien kesken
– keskustelualueet pienryhmille ison ryhmän sijaan
– roolikeskustelu 

Haastattelut
– videot
– podcastit 

Välitön palaute tai keskustelu
http://todaysmeet.com – pikakeskustelu käyntiin rekisteröitymättä; heijasta esim. luennolla ryhmän näkyville ja saa välitöntä palautetta luennosta.

Verkkokokoukset
– Adobe Connect, Lync, Skype tai Google Hangout
– verkkokurssin aloitukset ja lopetukset
– välipalautteet
– etäluennot
– vierailevat luennoitsijat
– ohjaustyö
– pienryhmäkeskustelut
– suulliset tentit
– nauhoitetut, lyhyet tietoiskutyyppiset esitykset

Suullinen esitys
– esim. Slideshare-esitykset äänen kera
– videoinnit
– Connect-taltioinnit
muut sosiaalisen median työkalut esim. Screencast-o-matic

Suullinen keskustelu ja palautteenanto
etäkokousjärjestelmät reaaliaikaiseen keskusteluun
– verkko-oppimisalustan omat työkalut

Automaattisesti tarkistuvat kontrollitehtävät
”mekaanisten” harjoitteiden tekemiseen
– ”mekaanisen” tarkistustyön väheneminen opettajalta
– välitön palaute opiskelijalle
– itseopiskelun avuksi
– monivalintaverkkotentti (kysymyspankki, josta nostautuu tenttiin vain osa kysymyksistä)

Portfolio-työskentely
opiskelijan tuotokset yhdessä paikassa
– kehittymisen seuraaminen
– mahdollisuus avoimeen toimintaan myös ulospäin
– esim. blogi-muotoinen portfolio opiskeljan käytössä myös valmistumisen jälkeen
– työnhakuportfolio: nettipersoonan eri tekemiset?

Simulaatiot
– minkälaisissa työtehtävissä opiskelijat toimivat valmistuttuaan? Voiko niitä simuloida jotenkin verkon avulla? 

Opiskelijoiden itsensä laatimat tehtävät
säästää opettajan työtä
– tiedon jäsentäminen
– vastuun siirtäminen
– tiedon omakohtaistaminen

Oppimispäiväkirja
– oppimistuloksen arviointi
– tiedon jäsentäminen 

Verkkotentti
– Optiman harjoitustyökalut, esim. monivalintakysymyspankki
– kotitentti laajemman oppimistehtävän muodossa
– Connect-tentti
– portfolion esittely

Verkkopeda_forward