Mitä verkkokirjoittaminen on?

Verkkotekstillä tarkoitetaan usein hypertekstiä eli toisiin teksteihin linkitettyä tekstisisältöä. Hyperteksti on ominaista www-sivuille, jotka linkkien avulla liittyvät laajoihinkin sisältökokonaisuuksiin. Verkkokirjoittamista on myös sähköpostiin ja verkon keskustelualueille kirjoittaminen.

Verkkokirjoittamista ja perinteistä paperille kirjoittamista ei ole tarpeen tarkasti erotella toisistaan, sillä niiden välillä on kyse lähinnä aste-eroista (Alasilta 2002). Toimiva verkkosisältö kuitenkin eroaa tekstidokumentista seuraavilta osiltaan:

Tekstidokumentti  –  www-sisältö
tarkoitettu luettavaksi paperilta  –  tarkoitettu luettavaksi ruudulta
laadittu luettavaksi alusta loppuun  –  rakennettu epälineaariseksi
visuaalisuus vähäistä  –  kuvitusta ja multimediaa
itsenäinen kokonaisuus  –  liittyy linkkien avulla laajaan sisältöön
ei vuorovaikutteisuutta  –  usein mukana vuorovaikutteisuutta
ilmaisu usein laveaa  –  vaatii asian ja ilmaisun kiteyttämistä
jäsentely usein heikkoa  –  rakenteen suunnittelu on tärkeää
(pituutta ei tarvitse rajoittaa)  –  (yksi asia yhdelle sivulle, joka mahtuu näytölle)

Lähteitä:
Alasilta, A. 2002. Verkkokirjoittajan käsikirja. Helsinki: Inforviestintä.
Alasilta, A. 1998. Näin kirjoitat tietoverkkoon. Helsinki: Inforviestintä.
Parkkinen, J. 2002. Hyvään verkkopalveluun! Käytettävyysopas verkkoviestijöille. Helsinki: Inforviestintä.
Jussila, M. & Leino, A. 1999. net. Verkkoviestinnän käsikirja. Helsinki: Inforviestintä.