Toimintaterapian harjoittelu

Uusi Avoimet oppimateriaalit -sivusto

Yleistä toimintaterapian harjoittelusta

Jyväskylän ammattikorkeakoulun tehtävänä on antaa toimintaterapeutin ammattitutkintoon johtavaa koulutusta. Toimintaterapeutin tutkinto on 210 opintopistettä, mikä tarkoittaa noin 3,5 vuoden päätoimista opiskelua.

Toimintaterapian opintojen aikana opiskelija hankkii osaamista toimintaterapian asiantuntijatehtäviin. Osaamisenkasvu tapahtuu ammattialakohtaisen teoriatiedon sekä käytännössä tapahtuvan harjoittelun kautta.

Toimintaterapeutin tutkintoon  sisältyvän harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti toimintaterapian ja opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman kannalta keskeisiin työ- ja kehittämistehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.

Harjoittelut jakaantuvat neljään eri kokonaisuuteen. Voit tutustua näihin harjoitteluihin tarkemmin eri sivujen kautta.

Yhteistyöllä onnistuneeseen osaamiseen
Tuemme opiskelijaa ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan. Yrittäjyys ja yrittäjämäinen asenne ovat ammattikorkeakoulussamme strategisena valintana. Opiskelijat etsivät itse harjoittelupaikkansa sekä hoitavat harjoitteluun vaadittavat sopimukset. Opiskelija sopii työelämäohjaajan kanssa harjoittelun aloittamisajankohdan sekä harjoittelun keston. Harjoittelusopimuksen vahvistumisen jälkeen opiskelijalle nimetään ohjaava opettaja. Nimeäminen tapahtuu käytännön syistä usein hyvin lähellä harjoittelun alkua. Ohjaava opettaja ottaa opiskelijaan ja työpaikkaan yhteyttä alkupalaverin sopimiseksi viimeistään ensimmäisen harjoitteluviikon aikana.

 

Asiakas ja toiminta koulutuksen keskiössä
Jyväskylän ammattikorkeakoulun toimintaterapian koulutusohjelmassa pyritään vahvistamaan toimintaterapian opiskelijoiden osaamista asiakas- ja toimintakeskeisessä toimintaterapiassa. Opiskeluiden aikana opiskelijat tutustuvat kolmeen toimintaterapian käytönnöntyötä ohjaavaan malliin: Inhimillisen toiminnan malliin (Kielhofner Gary), Enable Occupation II -malleihin (kanadalaiset toimintaterapian mallit; CMOP-E, prosessimalli sekä toiminnanmahdollistamisen malli) sekä OTIPM -prosessimalliin (Fischer 2009). Inhimillisen toiminnan mallia sekä kanadalaista toiminnan mahdollistamisen malleja käsitellään Hautala ym. 2012 Toiminnan voimaa kirjassa. OTIPM-prosessimalli on uudempi. Malli käsittelevä artikkeli on löydettävissä  SJOT-lehdessä; Fisher A. Occupation-centred, occupation-based, occupation focused: same, same or deifferent? SJOT 2013; early online 1-12.

Jokainen em malleista korostaa asiakkaan kuuntelemista ja empaattista terapeuttista vuorovaikutussuhdetta sekä toimintakeskeisyyttä toimintaterapiaprosessin kaikissa vaiheissa. Toimintaterapiassa ollaan kiinnostuneita ihmisen toiminnasta ja päämääränä on tukea ihmisen toiminnallisuutta ja toimijuutta. Em mallien mukaan tähän voidaan päästä vain vahvalla toimintakeskeisyydellä.

Opiskelija laativat harjoittelussa toimintaterapiakertomuksen. Pyrimme tukemaan opiskelijaa hyödyntämään jotakin näistä kolmesta toimintaterapianmallista ohjaamassa heidän ajatteluprosessiaan. Jokainen näistä malleista mahdollistaa tarkemman viitekehyksen (esim. sensorinen integraatio, tehtäväsuuntautunut lähestymistapa,  CO-OP) käyttämisen prosessinaikana. Harjoittelujen aikana tuemme opiskelijaa kohtaamaan eri ikäisiä sekä erilaisia toimintakyvyn haasteita. Toimintaterapiakertomukset ohjaavat tarkastelemaan lapsen tai nuoren, työikäisen, ikääntyneen tai mielenterveyden haasteisen asiakkaan toimintaterapiaa.