Toimintaterapian harjoittelu

Uusi Avoimet oppimateriaalit -sivusto

Työtuntien seuranta, poissa-olot ym käytänteet

 

Työtuntien seuranta
Opiskelija suunnittelee oman työaikansa etukäteen ja toimittaa tämä sovitusti työelämäohjaajan tietoon sovitusti. Toteutuuneet työtunnit kerätään työpaikan määrittämällä tavalla tai JAMK:n työvuorotaulukkoon.  Työvuorotaulukko toimii harjoitteluohjauspalkkiolaskun liitteenä osoittamassa opiskelijan tekemät työtunnit. Laskutuksen vuoksi on suositeltavaa, että opiskelijaa tekee täysiä työpäiviä. Oheiseen työvuorotaulukkoon kirjataan vain ne tunnit, jolloin opiskelija on työelämäohjaajan ohjauskessa. Itsenäisesti tehtävistä tunneista opiskelija pitää omaa kirjanpitoa. Opiskelijan on mahdollista sisällyttää harjoitteluunsa esim. luentoja tai vierailuja. Näiden tulee tukea harjoittelua ja niistä tulee sopia etukäteen työelämäohjaajan sekä ohjaavan opettajan kanssa. Harjoittelun lopuksi opiskelija todentaa  tekemänsä harjoittelutunnit ja nämä allekirjoitetaan työelämäohjaajan ja ohjaavan opettajan toimesta työvuorotaulukkoon.

 

Sairaus poissaolot
Opiskelija noudattaa harjoittelussa olevaa käytäntöä sairauspoissaolojen osalta. Harjoittelun alussa pidettävässä alkupalaverissa käydään läpi työpaikan omailmoituksen säännöt. Sairauspoissaolot tulee ilmoittaa työpaikan lisäksi ohjaavalle opettajalle. Mikäli sairauspoissaoloa kertyy enemään, sovitaan yhdessä opiskelijan, työelämäohjaajan sekä ohjaavan opettajan kanssa miten harjoittelua jatketaan, jotta opiskelija voi saavuttaa osaamistavoitteensa.

 

Muut poissaolot
Opiskelijan tulee sopia työelämäohjaajan kanssa muista mahdollisista (esim. koululla olevien oppituntien) poissaoloista. Poissaolot tulee suunnitella siten, että harjoittelussa oppiminen ei häiriinny.