Toimintaterapian harjoittelu

Uusi Avoimet oppimateriaalit -sivusto

Syventävä ammattitaitoa edistävä harjoittelu

Harjoittelun rakenne
Kolmas harjoittelu on 15 op, mikä tarkoittaa opiskelijalle 405 työtuntia.  Harjoittelu muodostuu työpaikalla tapahtuvasta harjoittelusta (333h) sekä itsenäisestä opiskelusta (72 h). Itsenäiseen opiskeluun kuuluu koululla orientaatio- ja syventävään seminaariin osallistuminen, oppimipäiväkirjan kirjoittaminen, virtuaalisen oppimistehtävän tekeminen, harjoitteluun liittyvän kirjan reflektio sekä harjoittelupaikan esittely nuoremmille opiskelijoille. Osana työpaikalla tehtävää harjoittelua opiskelijan tulee tehdä pienimuotoinen kehittämistehtävä (ks alla tarkemmin).

Opiskelijalla voi olla aiempaa osaamista, josta hän on saanut hyväksilukua harjoitteluun. Opiskelijalla saatttaa siis olla erilaiset tuntimäärät kuin mitä yllä on mainittu. Nämä sekä muut henkilökohtaiset sovellukset sovitaan harjoittelun aluksi yhdessä ohjaavan opettajan kanssa.


Harjoittelun tavoitteet
Jokaiselle harjoittelulle on omat osaamistavoitteet. Tästä linkistä pääset Syventävän ammattitaitoa edistävän harjoittelun kuvaukseen,  josta löytyy osaamistavoitteet tarkemmin.

Opiskelija asettaa itselleen osaamistavoitteisiin perustuvat henkilökohtaiset tavoitteet. Tavoitteet laaditaan Arviointi lomake harjoittelu III ja syventävä harjoittelu -lomakkeelle noudattaen lomakkeella olevia osaamiskuvauksia. Osaamistavoitteet tulee olla mahdollisimman konkreettisia ja sellaisia, jotka ovat realistisia saavuttaa harjoittelupaikassa. Tavoitteen asettelussa opiskelijan tulee ottaa huomioon aiemmat harjoittelunsa tavoitteet sekä saamansa palautteet.

Harjoittelunjakson alkuviikkoina järjestetään alkupalaveri, jossa käydään yhdessä opiskelijan, työelämäohjaajan sekä ohjaavan opettajan kanssa opiskelijan tavoitteet sekä keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Opiskelijan tulee toimittaa tavoitteensa kirjallisena työelämäohjaajalleen sekä ohjaavalle opettajalle ennen alkupalaveria. Alkupalaverissa sovitaan myös harjoittelun aikana tehtävästä kehittämistehtävä ja sen laajuus. Alkupalaverin toteutustapa sovitaan jokaisen opiskelijan kohdalla erikseen.

Ohjaus
Opiskelija tarvitsee ammatillisen kasvunsa tueksi ohjaajaa. Harjoittelupaikka nimeää opiskelijalle työelämäohjaajan, joka tukee ja ohjaa opiskelijaa työelämätaitojen ja asiantuntijuuden käytännön osaamisen kehittymisessä. Toivomme, että opiskelijalle varataan mahdollisuus viikoittaiseen ohjaukseen. Ohjaustapa voi vaihdella työn lomassa tapahtuvasta ohjauksesta erillisiin ohjauskeskusteluihin – tärkeintä on, että työelämän ohjaajalla on mahdollisuus tukea ja seurata opiskelijan ammatillista kasvua. Opiskelija on harjoittelemassa työelämässä vaadittavia taitoja. Rohkea yrittäminen ja omasta mahdollisesta epäonnistumisesta oppiminen ovat arvokkaita osaamisen kehittymisen mahdollisuuksia. Työelämäohjaajan vastuulla on arvioida opiskelijan osaamista ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn; asiakkaiden turvallisuus tulee olla aina ensisijalla.

Ohjaavan opettaja varmistaa opiskelijan osaamisen kehittyminen suhteessa toimintaterapian osaamisalueisiin ja koulutusohjelman tavoitteisiin. Oppimistehtävien teoreettinen ohjaaminen sekä erilaiset opiskeluun liittyvät haasteiden ratkominen ovat ohjaavan opettajan vastuulla.

Noin puolivälissä harjoittelua pidetään opiskelijan, työelämäohjaajan ja ohjaavan opettajan yhteinen palaveri, jossa arvioidaan harjoittelun etenemisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Tämä ohjaustilanne voidaan korvata koululla tapahtuvalla ryhmäohjauksella.

Arviointi
Harjoittelujakson lopuksi opiskelija ja työelämäohjaaja arvioivat tavoitteiden saavuttamista hyväksytty-hylätty kriteerein. Arviointikriteerit löytyvät  Syventävän ammattitaitoa edistävän harjoittelun kuvauksesta. Em kriteerien lisäksi käytämme erillisiä hylätyn harjoittelun kriteerejä. Mikäli opiskelijan toiminta on hylätyn harjoittelun kriteereissä kuvatun kaltaista, tulee työelämäohjaajan välittömästi keskustella opiskelijan kanssa sekä ottaa yhteyttä ohjaavaan opettajaan.

Opiskelija palauttaa noin viikkoa ennen loppuarviointia oppimispäiväkirjan tiivistelmän työelämäohjaajalle ja ohjaavalle opettajalle. Tässä harjoittelussa opiskelija ei kirjoita erillistä toimintaterapian kertomusta. Sen sijaan suositellaan lämpimästi lausuntojen/toimintaterapian yhteenvetojen kirjoittamiseen osallistumista harjoittelun aikana. Opiskelija voi tuoda loppuarviointitilanteeseen näytille tekemämänsä lausunnon/yhteenvedon.  Loppuarvioinnin yhteydessä käydään läpi myös opiskelijan tekemä kehittämistehtävä sekä työelämäohjaajan palaute kehittämistehtävästä. Opiskelijan tehtäviin kuuluu myös virtuaalitehtävän tekeminen sähköiseen oppimisympäristöön Optimaan. Ohjaava opettaja tarkastaa virtuaalitehtävän. Syventävässä harjoittelussa opiskelijan tulee toimia näyttöön perustuvan työskentelyn periaatteiden mukaisesti. Opiskelijat hankkivat ja keskustelevat suljetulla keskustelupalstalla toimintaterapian tutkimuksesta valitun käytönnöstä noudevan kysymyksen pohjalta.

Kehittämistehtävä
Harjoitteluun kuuluu pienimuotoisen kehittämistehtävä. Kehittämistehtävä tehdään harjoittelupaikassa ja kuuluu osaksi työpaikalla tehtäviä tunteja. Kehittämistehtävän tulee liittyä toimintaterapian käytännöntyöhön ja sen tulee palvella harjoittelupaikan tarpeita. Kehittämistehtävän laajuus on opiskelijan ja työelämäohjaajan määriteltävissä. Aloituspalaverissa sovitaan yhdessä ohjaavan opettajan kanssa tehtävä sekä sen laajuus.

Harjoittelupaikan esittelytehtävä
Osana harjoittelua opiskelijan esittelee harjoittelupaikkaa ja siellä toteuttavaa toimintaterapiaa nuorimmille opiskelijiolle. Esittely voidaan toteuttaa siten, että nuoremmat opiskelijat tulevat harjoittelupaikkaan vierailulle tai opiskelija esittelee harjoittelupaikkaa koululla osana opiskelijoiden oppituntia. Mikäli harjoittelu tapahtuu kaukana Jyväskylästä, voidaan esittelytehtävä toteuttaa etänä virtuaalisesti tai tehdä videonauhoitteen. Toteutustapa sovitaan myös opiskelijan, työelämäohjaajan ja ohjaavan opettajan kesken harjoittelun alussa.