Toimintaterapian harjoittelu

Uusi Avoimet oppimateriaalit -sivusto

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu II

Harjoittelun rakenne
Toinen harjoittelu on 15 op, mikä tarkoittaa opiskelijalle 405 työtuntia.  Harjoittelu muodostuu työpaikalla tapahtuvasta harjoittelusta (300h) sekä itsenäisestä opiskelusta (105h). Itsenäiseen opiskeluun kuuluu koululla orientaatio- ja syventävään seminaariin osallistuminen, toimintaterapiakertomuksen, oppimipäiväkirjan sekä virtuaalisen oppimistehtävän tekeminen.  Opiskelijalla voi olla aiempaa osaamista, josta hän on saanut hyväksilukua harjoitteluun. Opiskelijalla saatttaa siis olla erilaiset tuntimäärät kuin mitä yllä on mainittu. Nämä sekä muut henkilökohtaiset sovellukset sovitaan harjoittelun aluksi yhdessä ohjaavan opettajan kanssa.

Harjoittelun tavoitteet
Jokaiselle harjoittelulle on omat osaamistavoitteet. Tästä linkistä pääset  Ammattitaitoa edistävä harjoittelu II kuvaukseen, josta löytyy harjoittelun osaamistavoitteet tarkemmin.

Opiskelija konkretisoi osaamistavoitteita asettamalla itselleen henkilökohtaiset tavoitteet. Tavoitteet laaditaan Arviointi Harjoittelu I ja II arviointilomakkeelle noudattaen lomakkeella olevia osaamiskuvauksia. Osaamistavoitteet tulee olla mahdollisimman konkreettisia ja sellaisia, jotka ovat realistisia saavuttaa harjoittelupaikassa. Harjoittelujakson alkuviikkoina järjestetään alkupalaveri, jossa käydään yhdessä opiskelijan, työelämäohjaajan sekä ohjaavan opettajan kanssa opiskelijan osaamistavoitteet sekä keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Opiskelijan tulee toimittaa tavoitteensa kirjallisena työelämäohjaajalleen sekä ohjaavalle opettajalle ennen alkupalaveria.  Alkupalaverin toteutustapa sovitaan jokaisen opiskelijan kohdalla erikseen. Tavoitteen asettelussa opiskelijan tulee ottaa huomioon ensimmäisen harjoittelun tavoitteensa sekä sieltä saamansa palautteen.

Ohjaus
Opiskelija tarvitsee ammatillisen kasvunsa tueksi ohjaajaa. Harjoittelupaikka nimeää opiskelijalle työelämäohjaajan, joka tukee ja ohjaa opiskelijaa työelämätaitojen ja asiantuntijuuden käytännön osaamisen kehittymisessä. Toivomme, että opiskelijalle varataan mahdollisuus viikoittaiseen ohjaukseen. Ohjaustapa voi vaihdella työn lomassa tapahtuvasta ohjauksesta erillisiin ohjauskeskusteluihin – tärkeintä on, että työelämän ohjaajan on mahdollisuus tukea ja seurata opiskelijan ammatillista kasvua. Opiskelija harjoittelee työelämässä vaadittavia taitoja. Rohkea yrittäminen ja omasta mahdollisesta epäonnistumisesta oppiminen ovat arvokkaita osaamisen kehittymisen mahdollisuuksia. Työelämäohjaajan vastuulla on arvioida opiskelijan osaamista ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn; asiakkaiden turvallisuus tulee olla aina ensisijalla.

Ohjaava opettaja varmistaa opiskelijan osaamisen kehittymisen suhteessa toimintaterapian osaamisalueisiin ja koulutusohjelman tavoitteisiin. Oppimistehtävien teoreettinen ohjaaminen sekä erilaiset opiskeluun liittyvät haasteiden ratkominen ovat ohjaavan opettajan vastuulla.

Noin puolivälissä harjoittelua pidetään opiskelijan, työelämäohjaajan ja ohjaavan opettajan yhteinen palaveri, jossa arvoidaan harjoittelun etenemisestä ja tavoitteiden saavuttamista. Tämä ohjaustilanne voidaan korvata koululla tapahtuvalla ryhmäohjauksella.

Arviointi
Harjoittelujakson lopuksi opiskelija ja työelämäohjaaja arvioivat tavoitteiden saavuttamista hyväksytty-hylätty kriteerein. Arviointikriteerit löytyvät  Ammattitaitoa edistävän harjoittelu II kuvauksesta. Em kriteerien lisäksi käytämme erillisiä hylätyn harjoittelun kriteerejä. Mikäli opiskelijan toiminta on hylätyn harjoittelun kriteereissä kuvatun kaltaista, tulee työelämäohjaajan välittömästi keskustella opiskelijan kanssa sekä ottaa yhteyttä ohjaavaan opettajaan.

Opiskelijan palauttaa noin viikkoa ennen loppuarviointia oppimispäiväkirjan tiivistelmän sekä toimintaterapian kertomuksen työelämäohjaajalle ja ohjaavalle opettajalle. Ennen palauttamista työelämän ohjaajan tehtävänä on tarkastaa toimintaterapiakertomuksen sisällöllinen oikeellisuus sekä varmistaa ettei asiakas ole tunnistettavissa. Ohjaava opettaja arvioi toimintaterapian teorioiden soveltamisosaamista ja kirjallista tuottamista. Oppimispäiväkirjan tiivistelmän kautta sekä työelämäohjaaja että ohjaava opettaja pääsee lukemaan opiskelijan ammatillisen kasvun pohdintoja. Opiskelijan tehtäviin kuuluu myös virtuaalitehtävän tekeminen sähköiseen oppimisympäristöön Optimaan. Ohjaava opettaja tarkastaa virtuaalitehtävän. Toisessa harjoittelussa opiskelija harjoittelee näyttöön perustuvaa työskentelytapaa laatimalla harjoittelusta nousevan käytännön haasteen johon hän hakee tutkimuksellista tietoa kansainvälisistä tietokannoista. Opiskelijat keskustelevat suljetulla keskustelupalstalla omasta tiedonhaustaan ja sen tuloksista.