Toimintaterapian harjoittelu

Uusi Avoimet oppimateriaalit -sivusto

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu I

Harjoittelun rakenne
Ensimmäinen harjoittelu on 10 op. Tämä tarkoittaa opiskelijalle 270 työtuntia.  Harjoittelu muodostuu työpaikalla tapahtuvasta harjoittelusta (175h) sekä itsenäisestä opiskelusta (95h). Itsenäiseen opiskeluun kuuluu koululla orientaatio- ja syventävään seminaariin osallistuminen, toimintaterapiakertomuksen, oppimipäiväkirjan sekä virtuaalisen oppimistehtävän tekeminen.  Opiskelijalla voi olla aiempaa osaamista, josta hän on saanut hyväksilukua harjoitteluun. Opiskelijalla saatttaa siis olla erilaiset tuntimäärät kuin mitä yllä on mainittu. Nämä sekä muut henkilökohtaiset sovellukset sovitaan harjoittelun aluksi yhdessä ohjaavan opettajan kanssa.

Harjoittelun tavoitteet
Jokaiselle harjoittelulle on omat osaamistavoitteet. Tästä linkistä pääset Ammattitaitoa edistävän harjoittelu I:n kuvaukseen, josta löytyy harjoittelun osaamistavoitteet.

Opiskelija konkretisoi osaamistavoitteita asettamalla itselleen henkilökohtaiset tavoitteet. Tavoitteet laaditaan Arviointi Harjoittelu I ja II arviointilomakkeelle noudattaen lomakkeella olevia osaamiskuvauksia. Tavoitteet tulee olla mahdollisimman konkreettisia ja sellaisia, jotka ovat realistisia saavuttaa harjoittelupaikassa. Harjoittelunjakson alkuviikkoina järjestetään alkupalaveri, jossa käydään yhdessä opiskelijan, työelämäohjaajan sekä ohjaavan opettajan kanssa opiskelijan tavoitteet sekä keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Opiskelijan tulee toimittaa tavoitteensa kirjallisena työelämäohjaajalleen sekä ohjaavalle opettajalle ennen alkupalaveria.  Alkupalaverin toteutustapa (puhelin, virtuaali, harjoittelupaikassa tai koululla oleva palaveri) sovitaan jokaisen opiskelijan kohdalla erikseen.

Ohjaus
Opiskelija tarvitsee ammatillisen kasvunsa tueksi ohjaajaa. Harjoittelupaikka nimeää opiskelijalle työelämäohjaajan, joka tukee ja ohjaa työelämätaitojen ja asiantuntijuuden käytännön osaamisen kehittymisessä. Toivomme, että opiskelijalle varataan mahdollisuus viikoittaiseen ohjaukseen. Ohjaustapa voi vaihdella työn lomassa tapahtuvasta ohjauksesta erillisiin ohjauskeskusteluihin – tärkeintä on, että työelämän ohjaajan on mahdollista tukea ja seurata opiskelijan ammatillista kasvua. Opiskelija on harjoittelemassa työelämässä vaadittavia taitoja. Rohkea yrittäminen ja omasta mahdollisesta epäonnistumisesta oppiminen ovat arvokkaita osaamisen kehittymisen mahdollisuuksia. Työelämäohjaajan vastuulla on arvioida opiskelijan osaamista ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn; asiakkaiden turvallisuus tulee olla aina ensisijalla.

Ohjaava opettaja varmistaa opiskelijan osaamisen kehittyminen suhteessa toimintaterapian osaamisalueisiin ja koulutusohjelman tavoitteisiin. Oppimistehtävien teoreettinen ohjaaminen sekä erilaiset opiskeluun liittyvät haasteiden ratkominen ovat ohjaavan opettajan vastuulla.

Arviointi
Harjoittelujakson lopuksi opiskelija ja työelämäohjaaja arvioivat tavoitteiden saavuttamista hyväksytty-hylätty kriteerein. Arviointikriteerit löytyvät  Ammattitaitoa edistävän harjoittelun kuvauksesta. Em kriteerien lisäksi käytämme erillisiä hylätyn harjoittelun kriteerejä. Mikäli opiskelijan toiminta on hylätyn harjoittelun kriteereissä kuvatun kaltaista, tulee työelämäohjaajan välittömästi keskustella opiskelijan kanssa sekä ottaa yhteyttä ohjaavaan opettajaan.

Opiskelija palauttaa noin viikkoa ennen loppuarviointia oppimispäiväkirjan tiivistelmän sekä toimintaterapian kertomuksen työelämäohjaajalle ja ohjaavalle opettajalle. Ennen palauttamista työelämän ohjaajan tehtävänä on tarkastaa toimintaterapiakertomuksen sisällöllinen oikeellisuus sekä varmistaa ettei asiakas ole tunnistettavissa. Ohjaava opettaja arvioi toimintaterapian teorioiden soveltamisosaamista ja kirjallista tuottamista. Oppimispäiväkirjan tiivistelmän kautta sekä työelämäohjaaja että ohjaava opettaja pääsee lukemaan opiskelijan ammatillisen kasvun pohdintoja. Opiskelijan tehtäviin kuuluu myös virtuaalitehtävän tekeminen sähköiseen oppimisympäristöön Optimaan. Ohjaava opettaja tarkastaa virtuaalitehtävän. Ensimmäisessä harjoittelussa opiskelijat keskustelevat toimintaterapian ammattieettisyydestä suljetun keskustelupalstan kautta.