Ryhmätoiminnan vaiheet

Nuoren vertaisohjaajan rekrytointi

Ryhmätoimintaa käynnisteltäessä on olennaisen tärkeää löytää se hyvä tyyppi ryhmän vertaisohjaajaksi. Hankkeen aikana käytimme työnimikettä projektipäällikkö, sillä ESR-hankkeessa projektipäällikkönä toimiminen on hyvä meriitti nuoren CV:ssä. Käytännössä työ oli vertaisohjaajana toimimista ja samalla ohjaaja myös itse kehittyi ja kasvoi ammatillisesti projektityöhön. Puhutaan jatkossa siis vertaisohjaajasta. Hallinnollinen työkuorma on pyrittävä pitämään vähäisenä, jotta vertaisohjaaja voi keskittyä ryhmätoiminnan mahdollistamiseen.

Nuoren vertaisohjaajan perehdytys ja valmennusserpa_tyokalut

Ennen kuin ryhmää ryhdytään kokoamaan, on nuoren vertaisohjaajan kanssa käytävä keskustelu siitä, missä viitekehyksessä toimimme. Millainen on yhteiskuntamme iso kuva? Millaisia tavoitteita kansallisilla kärkihankkeilla on? Keskustelemme myös aiemmista kokemuksista ryhmässä toimimisesta ja siitä millainen ryhmänvetäjä hän haluaa olla. Ohjaajien tueksi koottiin hankkeen aikana menetelmäsalkku GoogleDriveen, ja lisää osallistavia menetelmiä löytyy kirjallisuudesta sekä internetistä.

Nuorten rekrytointi

Ryhmänvetäjän eli vertaisohjaajan ja nuoren henkilökohtainen tapaaminen, keskustelu toiveista ja tavoitteista. Tavoitteena oli koota riittävän heterogeeninen ryhmä, jotta saadaan erilaisia näkökulmia asioihin. Kun ryhmää ryhdytään kokoamaan, on nuoren vertaisohjaajan kanssa käytävä keskustelu siitä, missä viitekehyksessä toimimme.

Starttipäivä

Yhteinen starttipäivä jossa käytiin ryhmäläisten ajatuksia ja toiveita läpi. Päivän aikana muodostetiin ryhmän yhteinen tavoite sekä mahdollisesti sisältöjä tapaamisille, eli isot raamit koko toiminnalle.

Toimintatiimivalmentaminen

Toiminnan sisältö liittyy suoraan tai hieman löyhemmin koulutukseen ja työelämään. Ryhmässä keskusteltiin ja ideoitiin toimintaa ja tekeminen perustui osallistujalähtöiseen vertaistukeen. Keskiössä oli toisilta oppiminen, hyödyntäen asiantuntijaverkostoa sekä tarpeiden ja toiveiden mukaan tutustumiskäyntejä yrityksiin, yhteisöihin ja oppilaitoksiin – haastatellen ja havainnoiden.Välillä oli hiljaisempia hetkiä ja hiljaisuutta pitääkin sietää. Virikkeinä keskustelulle toimi päivän uutisaiheet, sosiaalinen media ja vaikkapa lyhytelokuvat.

Iso Matka

Ryhmän itse suunnittelema ja valmistelema oppimismatka yhdessä päätettyyn kohteeseen/kohteisiin. Kesto oli siis päivämatka, jolloin tämä on syytä huomioida kohteiden valinnassa.  Muutenkin päivämatkan miettiminen logistiikan, ruokataukojen ja kokonaisuuden kannalta on hyvä Pilotti. Matkustusaika käyttettiin kohteiden ennakkoesittelyihin ja toisaalta päivän purkamiseen.

Päätöspäivä

Ryhmäläisten oma ja/tai ryhmäkohtainen esitys tehdystä ”matkasta”, arvioidaan asetettuihin tavoitteisiin pääsemistä, pohditaan ryhmätapaamisten hyötyä, suunnataan katseet tulevaisuuteen.